Lang saksbehandlingstid i innsynssak

Etter Sivilombudets syn er Asker kommunes saksbehandlingstid av krav om partsinnsyn og innsyn etter offentleglova ikke i tråd med reglene.

Saken gjelder Asker kommunes saksbehandlingstid av krav om partsinnsyn og innsyn etter offentleglova. Klageren hadde benyttet seg av klageretten etter offentleglova § 32 andre ledd.

Det gikk seks måneder fra klageren ba om innsyn til kommunen fattet en avgjørelse i saken. Den lange saksbehandlingen skyldtes kapasitetsutfordringer grunnet nyansettelser, stor saksmengde, koronapandemien og omlegging av digital innsynsløsning.

Etter Sivilombudets syn er saksbehandlingstiden ikke i tråd med forvaltningsloven § 11 a første ledd eller offentleglova § 29 første ledd og § 32 tredje ledd.

Kommunen er bedt om å gi en redegjørelse for hvor mange innsynskrav og klager den har til behandling pr. 1. juni 2022 med angivelse av når kravene og klagene kom inn.

Kilde Sivilombudet

https://www.sivilombudet.no/uttalelser/lang-saksbehandlingstid-i-innsynssak/