Nytt fra Foreningen for god kommunal regnskapsskikk

Styret i GKRS har fastsatt to oppdaterte notater, og årsmøtet har fastsatt foreningens årsmelding for 2021.

Notatene er oppdatert som følge av ny kommunelov og de kommunale regnskapsstandardene.

Regnskapsmessig behandling av valuta

Notatet drøfter regnskapsmessig behandling av transaksjoner, eiendeler og gjeld i utenlandsk valuta kommuneregnskapet.

Offentlig-privat samarbeid (OPS)

Notatet drøfter regnskapsmessig behandling av ulike former for OPS-avtaler. Notatet er i hovedsak oppdatert som følge av endelig KRS nr. 8 – Leieavtaler.

Årsmelding 2021

Årsmøtet har fastsatt foreningens årsmelding for 2021, som består av styrets årsrapport, årsregnskap og revisjonsberetning. Årsmeldingen inneholder også en omtale av den faglige aktiviteten i 2021.

En vesentlig del av den faglige aktiviteten i 2021 var knyttet til revidert rammeverk for kommuneregnskapet som ble fastsatt i september 2021. Videre ble veileder til KRS nr. 4 og flere notater oppdatert. Det ble også satt i gang arbeid med notater om investeringer i digitale løsninger og dekomponering av anleggsmidler, som forventes fastsatt i andre halvår 2022.

Kilde: GKRS

https://www.gkrs.no/