Oppdatert veiledning om anskaffelser i krisetider

Russlands invasjon av Ukraina medfører en rekke utfordringer for leverandører og oppdragsgivere, i form av manglende eller forsinkede leveranser, redusert tilbud samt prisøkning.

DFØ, KS og NHO samarbeider om veiledning om hvordan aktørene kan håndtere dette, både i forhold til eksisterende kontrakter og ved inngåelse av nye kontrakter. DFØ har publisert disse veiledningene:

Mye av den tidligere veiledning om anskaffelser under pandemien er fortsatt relevant. I tillegg behandles spesifikke forhold knyttet til sanksjonene mot Russland.

Veiledningene vil ifølge DFØ utvikles løpende fremover. DFØ ser det er et særlig behov for veiledning om inngåelse av nye kontrakter, og vil derfor prioritere dette. Blant utfordringene er håndtering av kraftige svingninger i prisene, herunder valg av riktig prisindeks.

DFØ understreker betydningen av dialog med markedet. Et eksempel er i markedsdialogen forut for nye konkurranser.

I nylig inngåtte og pågående anskaffelser har Statens innkjøpssenter endret deler av kontraktene for å avlaste leverandørenes risiko i kontraktsgjennomføringen.

DFØ har supplert sin veiledning med eksempler på hvordan Statens innkjøpssenter har håndtert dette innen ulike sektorer som forbruksmateriell, flyreiser og mobiltelefoner.

Kilde: DFØ

https://anskaffelser.no/nyhetsarkiv/oppdatert-veiledning-om-anskaffelser-i-krisetider