Foto: Mari Helin / Unsplash

Oppdatert mal for Internkontrollhåndbok

NKRF og FKT har samarbeidet om oppdatering av en mal for Internkontrollhåndbok for kontrollutvalgssekretariatene og en ny veileder i risikohåndtering og risikovurdering.

Malen for Internkontrollhåndbok i kontrollutvalgssekretariatet har til hensikt gi oversikt over arbeidet med internkontrollen.

Dokumentet er basert på malen som FKT utarbeidet i 2019, men som nå er oppdatert og tilpasset det videre arbeidet som er gjort som et samarbeid mellom NKRF og FKT. Blant annet er rollebeskrivelsene tilpasset, og det er lagt til et nytt vedlegg, «Strategisk kompetanseplan for nn-sekretariat» (vedlegg 6).

Videre har organisasjonene sammen utarbeidet en metodeveileder for risikokartlegging og risikohåndtering i sekretariatene (vedlegg 7).

Hensikten med å oppdatere Internkontrollhåndboka har i hovedsak vært å inkludere en metodeveileder for risikovurderinger og risikohåndtering som et bidrag til tiltak for en god internkontroll. ​

Risikovurdering kan beskrives i fem hoveddeler:

  • Kartlegge risiko: Identifisere hva som kan gå galt.
  • Vurdere risiko: Hvor galt kan det gå?
  • Dokumentere hvilke kontrolltiltak som er iverksatt. Hva er gjort for å unngå at det går galt?
  • Vurdere hvorvidt kontrolltiltakene i tilstrekkelig grad reduserer risiko til et akseptabelt nivå.
  • Oppfølging ved å endre eller etablere kontrolltiltak.

Sekretariatets internkontroll bør være risikobasert. Uten en risikobasert tilnærming vil sekretariatet ikke ha kunnskap om hvorvidt etablerte kontrolltiltak i tilstrekkelig grad faktisk reduserer risiko.

Lenke til Internkontrollhåndboka med vedlegg 1 - 7:

https://www.fkt.no/wp-content/uploads/2022/05/mal-for-internkontrollhandbok-i-sekretariatet-mai-2022-inkl.-vedlegg.pdf