Høring – endringer i IKS-loven og ny budsjett- og regnskapsforskrift for IKS

Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) har sendt forslag til endringer i lov om interkommunale selskaper og en ny forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsmelding for interkommunale selskaper på høring. Høringsfrist: 23. september.

KDD foreslår økt møteoffentlighet og innsyn i IKS'er som er omfattet av offentleglova. Blant annet ved at representantskaps- og styremøte skal følge de samme reglene om åpne og lukkede møter som kommunale organ, kommunale foretak og interkommunalt samarbeid etter kommuneloven.

Videre foreslår KDD å redusere rollen staten har i organiseringen av IKS'ene. Blant annet foreslås det å fjerne kravet om at departementet skal godkjenne oppløsingen av et IKS. Det fremmes også forslag om krav på antall styremedlemmer, om godtgjøring og at avtalevalg kan benyttes når kommunestyret velger medlemmer til representantskapet.

Det foreslås også flere justeringer i økonomibestemmelsene, i hovedsak for å harmonisere disse med økonomibestemmelsene i ny kommunelov. Dessuten foreslår departementet ny forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsmelding for interkommunale selskaper som skal erstatte forskrift 17. desember 1999 nr. 1568 om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper.

Ved utformingen av forslaget har KDD både tatt hensyn til ønsket om å beholde IKS-loven for å ha en egen selskapsform for kommuner og fylkeskommuner, og til den dokumenterte utviklingen i organisering av kommunal og fylkeskommunal virksomhet i IKS'er, som viser at de fleste IKS'ene i dag driver i hovedsak med typiske lovpålagte kommunale og fylkeskommunale oppgaver. Departementet legger til grunn at det er karakteren til oppgavene som skal være førende for hvilke offentligrettslige regler som gjelder.

Departementet går ikke videre med forslagene, som tidligere har vært oppe, jf. ESA-sak fra 2013 og høring i 2014, om blant annet å endre ansvarsformen og fjerne konkursforbudet i IKS-loven. KDD mener derfor det heller ikke er behov for eller ønskelig å gå videre med de foreslåtte endringene som skulle bidra til bedre vern av kreditorene.

Departementet kan heller ikke se tilstrekkelig tungtveiende grunner til å innføre et konkret krav om forsvarlig egenkapital når ansvarsformen eller konkursbestemmelsen ikke blir endret. Selskapet skal uansett driftes økonomisk forsvarlig, og det skal være likviditet til å betale regninger ved forfall.

Lenke til KDDs høringsdokumenter:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/hoyring-endringer-i-lov-om-interkommunale-selskaper-mv/id2914452/