Beregningsforutsetninger for pensjonskostnadene regnskapsåret 2023

Rundskriv H-3/22 fra Kommunal- og distriktsdepartementet.

Departementet har fastsatt følgende forutsetninger for beregning av pensjonskostnadene for regnskapsåret 2023, jf. Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner § 3-6:

  • Forholdet mellom diskonteringsrenten og forventet lønnsvekst skal være 1,0.
  • Forventet avkastning på pensjonsmidlene skal være lik diskonteringsrenten pluss 0,50 prosentpoeng, med unntak for ordningene i Statens Pensjonskasse.
  • For ordningene i Statens Pensjonskasse skal forventet avkastning på pensjonsmidlene være lik diskonteringsrenten.
  • Forventet regulering av G-beløpet settes lik forventet lønnsvekst.
  • Forventet regulering av pensjoner under utbetaling settes lik forventet lønnsvekst, fratrukket 0,75 prosent.
  • Det benyttes tilsvarende tariffer som ved premieberegningene.

Les hele rundskrivet:

https://www.nkrf.no/filarkiv/File/nyheter/2022/220610_Rundskriv_H-3-22_Beregningsforutsetninger_pensjonskostnadene.pdf