Foto: Dimitri Karastelev / Unsplash

Foreslår at kommuner kan oppheve boligstiftelser

Regjeringen foreslår endringer i stiftelsesloven slik at kommunene skal få mulighet til å oppheve boligstiftelser, de har opprettet.

Endringene vil bedre kommunenes muligheter til å hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet.

De fleste boligstiftelsene ble opprettet på 80- og 90-tallet. Den gang fulgte det med økonomiske insentiver for kommunene til å skille ut boligvirksomheten i slike stiftelser. Disse insentivene finnes ikke lenger, ifølge regjeringen.

I dag er det en lovpålagt kommunal oppgave å medvirke til å skaffe bolig til vanskeligstilte. Kommunene disponerer i alt rundt 108 000 utleieboliger. Det er i dag registrert 112 boligstiftelser opprettet av kommuner i Stiftelsesregisteret. Stiftelsenes formål er å forvalte boliger for utleie til vanskeligstilte på boligmarkedet.

Les også: NKRFs høringsuttalelse – Forslag til lovhjemmel som åpner for å oppheve kommunale boligstiftelser

Erfaringer har vist at stiftelsesformen ikke er like godt egnet til å løse kommunale oppgaver. Regjeringen foreslår derfor å gi kommuner større frihet til å organisere det boligsosiale arbeidet på en effektiv og helhetlig måte.

Kommuner som treffer vedtak om opphevelse, vil overta stiftelsens eiendeler og forpliktelser. Overføring av boligstiftelsens eiendeler til oppretterkommunen er ikke i samsvar med den alminnelige stiftelsesretten. Det krever derfor særskilt hjemmel i lov. Adgangen til opphevelse av boligstiftelser opprettet av kommuner skal gjelde i seks år.

Lenke til Prop. 135 L (2021–2022) Endringer i stiftelsesloven (opphevelse av boligstiftelser opprettet av kommuner):

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-135-l-20212022/id2919640/