Høring – endringer i kommuneloven

Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) har sendt forslag til noen mindre endringer i kommuneloven på høring. Høringsfrist: 14. oktober 2022.

Departementet foreslår blant annet endringer i reglene om valg til folkevalgte organer, at medvirkningsråd skal kunne opprette arbeidsutvalg og at interkommunale politiske råd og kommunale oppgavefellesskap skal kunne bruke forkortelsene IPR og KO i navnet.

KDD mener videre det er behov for klargjørende regler om minimumsavdrag på lån, og foreslår derfor en forskriftshjemmel.

I tillegg har departementet forslag om enkelte andre tydeliggjøringer og justeringer. herunder om:

  • avstemning ved forholdsvalg og flertallsvalg,
  • settemedlemmer,
  • forhold som gir grunnlag for suspensjon,
  • møte-, tale- og forslagsrett i folkevalgte organer,
  • vedtak i sak som ikke er oppført i sakslisten eller hvor saksdokumenter ikke er sendt,
  • varsling til kontrollutvalget om møter i generalforsamling,
    representantskap og andre eierorganer i heleide kommunale selskaper.

Lovendringene skal etter planen tre i kraft før kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2023.

Lenke til KDDs høringsdokumenter:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-endringer-i-kommuneloven/id2920339/