Spørsmål om interkommunalt selskap har fradragsrett for konsernbidrag

Skatteetaten med bindende forhåndsuttalelse om interkommunalt selskap (IKS) har fradragsrett for konsernbidrag.

Saken gjelder spørsmål om A interkommunale selskap (IKS) har fradragsrett for avgitt konsernbidrag etter skatteloven § 10-2.

A IKS ønsker å overdra deler av sin virksomhet til tre heleide datteraksjeselskaper. Dette vil utløse realisasjonsbeskatning av A IKS for virksomheten som overdras. A IKS ønsker derfor å yte konsernbidrag med skattemessig virkning for å utligne skatteeffekten av overdragelsen.

Skattekontoret konkluderte med at A IKS kan yte konsernbidrag til sine heleide datteraksjeselskaper med skattemessig virkning etter skatteloven § 10-2, jf. § 10-1.

Lenke til hele den bindende forhåndsuttalelsen fra Skatteetaten:

https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/uttalelser/bfu/sporsmal-om-interkommunalt-selskap-har-fradragsrett-for-konsernbidrag/