Oversettelsen av de nye standardene for kvalitetsstyring er vedtatt

Revisorforeningen har nå vedtatt oversettelsen av de nye internasjonale standardene for kvalitetsstyring, ISQM 1 og ISQM 2.

De største endringene er innføringen av kvalitetsmål og kvalitetsrisikoer for revisjonsvirksomheten, regler for oppdragskontroll og styrket overvåking og utbedring av kvalitetsstyringen.

De største endringene er innføringen av kvalitetsmål og kvalitetsrisikoer for revisjonsvirksomheten, regler for oppdragskontroll og styrket overvåking og utbedring av kvalitetsstyringen.

ISQM 1 Kvalitetsstyring for revisjonsforetak som utfører revisjon eller forenklet revisorkontroll av regnskaper, eller andre attestasjonsoppdrag eller beslektede tjenester setter krav til revisjonsforetakets system for kvalitetsstyring av revisjonsoppdrag samt oppdrag om forenklet revisorkontroll av regnskaper, andre attestasjonsoppdrag og beslektede tjenester.

Oppdrag om skatterådgivning eller andre typer rådgivningsoppdrag er ikke direkte dekket av standarden, men det kan være fornuftig å benytte deler av kvalitetsstyringssystemet også på slike oppdrag.

ISQM 2 Oppdragskontroll setter nærmere krav til gjennomføringen av oppdragskontroller, en «second partner review», som i henhold til ISQM 1 må gjennomføres på enkelte oppdrag.

ISQM 1 og 2 gjelder systemet for kvalitetsstyring av oppdrag som må være på plass på foretaksnivå. I et revisjonsselskap inkluderer dette rutiner og retningslinjer fastsatt av styret. ISA 220 (revisjonsoppdrag), ISAE 3000 (attestasjonsoppdrag) og andre standarder, setter krav til kvalitetskontroll på oppdragsnivå.

ISQM 1 er bygget opp av åtte komponenter. De har visse likhetstrekk med komponentene i en internkontroll beskrevet i ISA 315.

De åtte komponentene er:

  1. Foretakets risikovurderingsprosses
  2. Styring og ledelse
  3. Relevante etiske krav
  4. Aksept- og fortsettelsesvurdering av klientforhold og enkeltoppdrag
  5. Gjennomføring av oppdrag
  6. Ressurser
  7. Informasjon og kommunikasjon
  8. Overvåkings- og utbedringsprosess

ISQM 1 krever at de enkelte revisjonsforetakene skal sette kvalitetsmål for sin virksomhet. Standarden angir generelle kvalitetsmål som skal gjelde i alle revisjonsforetak. Det kan være nødvendig å fastsette ytterligere kvalitetsmål i det enkelte foretaket.

ISQM 1 krever at de enkelte revisjonsforetakene skal sette kvalitetsmål for sin virksomhet.

Kvalitetsmålene skal være utgangspunktet for revisjonsforetakets risikovurderinger – vurderinger av risikoen for at de ulike kvalitetsmålene ikke nås. Rutiner, retningslinjer og andre tiltak som settes i verk for å sikre forsvarlig oppdragskvalitet, skal være egnet til å håndtere de vurderte risikoene. Behovet for nye og oppdaterte kvalitetsmål, risikovurderinger og tiltak, skal følges opp gjennom overvåkings- og utbedringsprosessen og jevnlige evalueringer.

Systemer for kvalitetsstyring i samsvar med ISQM 1 skal være utformet og implementert innen 15. desember 2022, og evalueringen av systemet for kvalitetsstyring som kreves i punkt 53–54 i ISQM 2, skal være gjennomført innen ett år fra 15. desember 2022. De samme fristene vil også være gjeldende for revisjon av kommuner.

De samme fristene vil også være gjeldende for revisjon av kommuner.

ISQM 2 håndterer utpeking av oppdragskontrollører, og gjennomføring og dokumentasjon av oppdragskontroller. ISQM 2 gjelder alle oppdrag som krever oppdragskontroll etter ISQM 1.

ISQM 2 gjelder for:

  • (a) revisjon og forenklet revisorkontroll av regnskaper for perioder som begynner 15. desember 2022 eller senere, og
  • (b) andre attestasjonsoppdrag og beslektede tjenester som begynner 15. desember 2022 eller senere.

Kilde: Revisorforeningen

https://www.revisorforeningen.no/fag/nyheter/isqm-1-og-2-er-na-oversatt/