Norges best styrte kommuner – Kommuneindeksen 2022

Man kan lære av andre. Kommuner kan lære av hverandre. Kommuneindeksen sammenligner både kostnader, tjenestekvalitet og finanser i norske kommuner.

I rapporten trekker Agenda Kaupang fram de kommunene som har vist best styring i året som gikk, 2021. Rapporten er skrevet på oppdrag av Storebrand Livsforsikring AS. Agenda Kaupang har hatt det hele og fulle faglige ansvar for analysen.

Kommunene er både tjenesteprodusenter, myndighetshåndhevere, samfunnsutviklere og organisator av lokalt folkestyre. Kommuneindeksen legger vekt på rollen som tjenesteprodusent. Mer enn 90 prosent av kommunens utgifter går til å produsere lovpålagte velferdstjenester til innbyggerne i kommunen, til dels i konkurranse med private leverandører. Det stilles forretningsmessige krav til kommunene: effektiv drift og gode finanser. Effektiv drift betyr tjenester med god kvalitet og lave kostnader. Agenda Kaupangs måling legger like stor vekt på hhv. kostnader, kvalitet og finanser.

Forventninger om reduserte oljeinntekter, stadig eldre innbyggere og økte klimakostnader understreker behovet for å effektivisere offentlig sektor i årene som kommer.

Agenda Kaupang har beregnet kostnader og finanser ved hjelp av de endelige regnskapstallene for 2021. Kvalitetsmålingen er gjort på grunnlag av Agenda Kaupangs nye kvalitetsindeks med data for 2021.

Rapporten baserer seg på alminnelig anerkjente kriterier for å måle tjenestekvalitet, og den prøver å sammenligne output i tjenestene (resultatene) i stedet for input (innsatsfaktorene). Stor ressursinnsats gir ikke nødvendigvis gode tjenester. Det viktigste er nytteverdien for brukeren, slik vedkommende selv opplever det.

Agenda Kaupang har valgt å legge stor vekt på kommunens strategi i tjenesten, og målingen belønner kommuner som jobber med tidlig innsats, tverrfaglig innsats og mestringsstrategier. Det gjelder å komme tidlig inn i sakene, samarbeide om løsninger og mobilisere brukernes egne ressurser.

Gjerdrum, Lurøy, Bø og Sandefjord kommer på topp av Agenda Kaupangs liste.

Rapporten og funnene ble presentert og debattert på et KS-arrangement på Arendalsuka 17. august 2022. Her kan du se opptak av arrangementet >>

Og her kan du lese presentasjonen og datagrunnlaget som er benyttet i arbeidet.

Kilde: Agenda Kaupang

https://www.agendakaupang.no/2022/08/norges-best-styrte-kommuner-2022/