Omtvistede inngående fakturaer skal bokføres

Det er ikke i strid med det grunnleggende bokføringsprinsippet om realitet å bokføre et salgsdokument med virkning for merverdiavgiften, selv om kjøper er uenig i størrelsen på det kravet som fremsettes.

I en prinsipputtalelse fra Skatteetaten slås det fast at det ikke er i strid med bokføringsloven § 4 nr. 3 å bokføre en omtvistet inngående faktura med virkning for merverdiavgiften.

Kjøper har både rett og plikt til å bokføre en omtvistet inngående faktura med virkning for merverdiavgiften.

Kilde: Skatteetaten:

https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/uttalelser/prinsipputtalelser/bokforing-av-omtvistede-inngaende-fakturaer/