NHOs kommune-NM: Gjeninnhentingen etter korona gir framgang i 278 av 356 kommuner

Sola rangerer på topp i årets Kommune-NM, deretter følger Oslo og Bærum.

I Kommune-NM gjør store kommuner det bedre enn små. De 100 lavest rangerte kommunene har bare 2160 innbyggere i gjennomsnitt.

Kommuner som rangeres høyest er ifølge NHO typisk større by-, tettsteds, utdannings- og høyteknologikommuner, eller kommuner med betydelig innslag av industri, oppdrettsnæring og energiproduksjon, i tillegg til enkelte reiselivskommuner. Hovedtyngden av de lavest rangerte kommunene er distriktskommuner preget av fraflytting og aldring.

Kommune-NM måler økonomisk bærekraft i landets kommuner gjennom utvalgte indikatorer på fem ulike områder: Kompetanse, arbeidsmarked, næringsliv, demografi og kommuneøkonomi. Og måler altså ikke hvor bra det er å bo i en kommune.

Rangeringen innen de ulike områdeindikatorene er:

  • Næringsliv: 1. Bærum 2. Austevoll 3. Lier
  • Arbeidsmarked: 1. Sola 2. Bykle 3. Bærum
  • Demografi: 1. Lørenskog 2. Nannestad 3. Ullensaker
  • Kompetanse: 1. Kongsberg 2. Sola 3. Bærum
  • Kommuneøkonomi: 1. Frøya 2. Oslo 3. Trondheim

Kommuner som gjør det godt i Kommune-NM har ifølge NHO gjerne mange i jobb, et variert næringsliv, en ung og kompetent arbeidsstyrke, høy andel private jobber, befolkningsvekst og en god økonomistyring.

Fylket som rangeres på topp er Oslo, deretter Rogaland og Viken. På bunn finner vi Innlandet, Troms og Finnmark og Nordland.

Det at en kommune eller et fylke kommer dårligere ut i rangeringen, betyr ifølge NHO ikke nødvendigvis at utviklingen innenfor kommunen eller fylket har vært negativ, men kan komme av at andre har hatt mer positiv utvikling over tid.

Om kåringen
Kommune-NM sammenstiller 19 ulike indikatorer på fem ulike områder, alt basert på statistikk fra SSB og NAV. Kommune-NM sier således ikke noe om den enkelte kommunes næringsvennlighet, ei heller hvor i Norge det er best å bo. Årets kommune-NM er basert på tall for 2021. Utviklingen de siste to årene har vært sterkt preget av koronapandemien, tilhørende smitteverntiltak og endringer i etterspørselen. For hver indikator rangeres kommunene fra 1 for høyest score til 356 for lavest score.

Kilde: NHO

https://www.nho.no/tema/okonomisk-politikk-og-analyse/artikler/2022/nhos-kommune-nm-sola-kommune-vant-kommune-nm-2022/