Foto: charlesdeluvio / Unsplash

Utredning om åpenhets­register i kommunene

På oppdrag fra KS har Advokatfirmaet Lund & Co DA utredet for hvordan kommuner innenfor dagens lovverk kan registrere selskap, foreninger og andre virksomheter som er i kontakt med kommunen i politiske beslutningsprosesser, og hvilke folkevalgte de er i kontakt med.

Flere kommuner har overfor KS etterspurt kunnskap om dette temaet, og enkelte kommuner har selv forsøkt å etablere et register over hvem som kontakter beslutningstakere i kommunen.

Hensikten med et slikt åpenhetsregister (ofte også omtalt som lobbyregister) er økt åpenhet om kommunale beslutningsprosesser. Dette kan bidra til å styrke rettsikkerheten, offentlig kontroll med og tillit til kommunene.

Anbefalingene i utredningen vil være nyttige for kommuner som ønsker å etablere åpenhetsregister eller lignende. Den viser hva som er mulig innenfor eksisterende lovverk og gir en veiledning i hvordan kommunene kan gjøre det. Utredningen har også vurdert eventuelle lovendringer som kan gi en utvidet mulighet til å etablere åpenhetsregister.

Et åpenhetsregister kan i utgangspunktet omfatte eksternes kontakt med både folkevalgte og ansatte i kommunen. Hensynet til personvern er et vesentlig hinder, derfor foreslår Lund & co at et register kun omfatter folkevalgte og at kontakt registreres kun dersom det er juridiske personer som registreres.

Med juridiske personer menes et ikke en fysisk person - det kan være offentlig myndighet, selskap, forening eller lignende. Det er en forutsetning at den folkevalgte på forhånd gir samtykke til registreringen. Dagens lovverk vurderes allerede å ivareta åpenhet for kontakt med administrasjonen.

Det er en forutsetning at den folkevalgte på forhånd gir samtykke til registreringen.

I modellen Lund & co viser til foreslås det at registreringen skal avgrenses til telefonhenvendelser og til møter om pågående saker. Hensikten er å balansere hensynet til at det skal være mulig å administrere systemet og samtidig gi tilstrekkelig åpenhet om informasjon folkevalgte mottar muntlig utenfor møter i folkevalgte organer.

Hør også podkasten: Åpenhetsregister (KS)

Opplysningene som foreslås registeret er navn på juridisk person, type kontakt (telefon, møte, bedriftsbesøk etv), dato, stikkord om hvilken sak, navn på folkevalgt og partitilhørighet. Det foreslås å unnlate å registrere dersom tilsvarende opplysninger kunne vært unntatt etter offentleglovas regler.

Personvernforordningen (GDPR) er ikke til hinder for å lagre opplysninger om juridiske personer. Det er imidlertid en forutsetning at den folkevalgte samtykker til registeringen. Det bør også vedtas et eget reglement i kommunestyrer som ønsker å etablere åpenhetsregister.

Lenke til utredningen "Åpenhetsregister i kommunene":

https://www.ks.no/contentassets/edd31e68d4e84718b0385e409101da81/rapport-ks-aapenhetsregisteret-lundogco-pdf.pdf