Endring av årsbudsjettet – forholdet til økonomisk oversikt etter art – drift

Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) har uttalt seg om plikten etter koml. § 14-5 andre og tredje ledd til å endre årsbudsjettet, også omfatter en plikt til å endre oppstillingen økonomisk oversikt etter art – drift.

Saken reiser samtidig spørsmål om økonomisk oversikt etter art – drift må regnes som bindende i henhold til koml. § 14-5 første ledd.

Bevilgningsoversiktene etter budsjett- og regnskapsforskriften § 5-4 og § 5-5 skal inngå i årsbudsjettet og det kommunestyret selv skal vedta, jf. § 5-1. Forskriften § 5-1 første ledd fastsetter at også oppstillingen økonomisk oversikt etter art – drift etter § 5-6 skal inngå i kommunens årsbudsjett. Andre ledd andre punktum åpner imidlertid for at oversikten kan utarbeides etter at kommunestyret har behandlet og vedtatt årsbudsjettet.

KDD konkluderer med at det er årsbudsjettet slik det er vedtatt av kommunestyret selv, som må regnes som bindende etter koml. § 14-5 første ledd. Oppstillingen økonomisk oversikt etter art – drift etter § 5-6 kan etter departementets vurdering ikke regnes som et «bindende budsjettvedtak», dersom oversikten er utarbeidet administrativt i etterkant av og basert på kommunestyrets budsjettvedtak.

Når det gjelder kravet om budsjettendringer konkluderer departementet med at en økonomisk oversikt etter art - drift som er utarbeidet administrativt i etterkant av kommunestyrets vedtak, ikke må endres av kommunestyret selv etter § 14-5 andre ledd og heller ikke legges fram for kommunestyrebehandling etter tredje ledd. Oppstillingen skal imidlertid endres administrativt etter at kommunestyret har vedtatt endringer i årsbudsjettet, på samme måte som etter det ordinære budsjettvedtaket.

Avslutningsvis bemerker KDD at dersom situasjonen er slik at kommunestyret har truffet et vedtak der også økonomisk oversikt etter art – drift må regnes som fastsatt av kommunestyret med den hensikt at oversikten skal sette rammer for kommunens virksomhet («bevilgningsvedtak»), vil også denne oversikten måtte regnes som en bindende del av årsbudsjettet som må endres av kommunestyret selv i tråd med § 14-5 andre og tredje ledd.

Lenke til KDDs brev av 19. september 2022 til Statsforvalteren i Oslo og Viken:

https://www.nkrf.no/filarkiv/File/nyheter/2022/220919_KDD_Koml_14-5_regulering_av_aarsbudsjettet_okonomisk_oversikt_drift.pdf