Lånefinansiering av gang- og sykkelvei

Kommuner kan ikke lånefinansiere investeringer i gang- og sykkelveier langs riksvei. Dette slår Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) fast i en uttalelse til Agder Kommunerevisjon IKS.

Det følger av kommuneloven § 14-15 første ledd at kommunen kan ta opp lån for å finansiere investeringer som skal «eies av kommunen (…) selv». Lån til andres investeringer faller utenfor bestemmelsen.

Det følger av veglova § 20 første ledd at staten skal bære utgiftene til planlegging, bygging, utbedring, vedlikehold og drift av riksveier. Statens ansvar omfatter også gang- og sykkelveier.

Departementet har på den bakgrunn vanskelig for å se at kommunen kan være reell eier av en gang- og sykkelvei som er statens ansvar, og konkluderer med at kommuneloven § 14-15 ikke gir adgang til å lånefinansiere en slik investering.

Investeringen kan heller ikke lånefinansieres med hjemmel i kommuneloven § 14-16, siden kommunene ikke har lovpålagt ansvar for riksveier.

Lenke til KDDs uttalelse av 15. september 2022 til Agder Kommunerevisjon IKS:

https://www.nkrf.no/filarkiv/File/nyheter/2022/220915_KDD_om_lanefinansiering_av_investering_i_gang-_og_sykkelvei.pdf