Foto: Karl Fredrickson / Unsplash

Kommunens kontroll­muligheter overfor kirkelig fellesråd

Barne- og familiedepartementet (BFD) har uttalt seg om kommunens kontrollmuligheter overfor kirkelig fellesråds forvaltning av kommunale bevilgninger.

På spørsmål fra Vikus - Viken kontrollutvalgssekretariat IKS har Barne- og familiedepartementet uttalt seg om kommunens kontrollmuligheter overfor kirkelig fellesråds forvaltning av kommunale bevilgninger.

Departementet slår fast at kirkelig fellesråd er selvstendig og ikke en del av kommunen. Kontrollutvalget har dermed ikke direkte kontrollansvar eller -virkemidler overfor det kirkelige fellesrådet.

Departementet slår fast at kirkelig fellesråd er selvstendig og ikke en del av kommunen. Kontrollutvalget har dermed ikke direkte kontrollansvar eller -virkemidler overfor det kirkelige fellesrådet.

Kommunen og kontrollutvalget har heller ingen relasjon til revisor for det kirkelige fellesrådet.

Kirkelig fellesråd er tilskuddsmottaker i relasjon til kommunen og ikke omfattet av innsynet i selskaper eller kontrollutvalgets oppgaver med eierskapskontroll eller forvaltningsrevisjon, se kommuneloven kap. 23.

Reglene om forvaltningsrevisjon i kommunal sektor gjelder heller ikke for Den norske kirke lokalt. Kommunen har som tilskuddsgiver ikke noe ansvar for økonomiforvaltningen i det kirkelige fellesrådet.

Kommunens informasjonsbehov om bruken av tilskuddet etter trossamfunnsloven § 14 andre ledd, vil etter departementets syn normalt kunne møtes fullt ut gjennom årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning fra det kirkelige fellesrådet, og disse bør oversendes til administrasjonen i kommunen når de foreligger.

Dersom kommunen gir øremerkete tilskudd til fellesrådet eller setter bestemte forutsetninger for bruken av det generelle tilskuddet, f.eks. ved større investeringsprosjekter, antar departementet at praksis er at kommunen stiller krav om rapportering i form av særskilt dokumentasjon fra fellesrådet på hvordan tilskuddet er brukt (og som ev. kan forutsettes bekreftet av fellesrådets revisor).

Å stille krav om rapportering eller dokumentasjon som en forutsetning for tilskudd, er noe annet enn å ha innsynsrett. Departementet antar at administrasjonen i kommunen normalt vil komme meget langt med å be om informasjon i form av dokumentasjon eller redegjørelser for hva tilskuddsmidlene er brukt til.

Lenke til BFDs brev av 14. oktober 2022 til Vikus:

https://www.nkrf.no/filarkiv/File/nyheter/2022/BFD_svar-pa-sporsmal-om-kommunens-kontrollmuligheter-overfor-kirkelig-fellesrads-forvaltning-av-kommunale-bevigninger_221014.pdf