Gebyr til Meløy for ulovlig direkte anskaffelse

Klagenemnda for offentlige anskaffelser har ilagt Meløy et gebyr på 110 000 kroner for ulovlig direkte anskaffelse av slamtømmingstjenester.

Meløy kommune kunngjorde i september 2021 en åpen tilbudskonkurranse for anskaffelse av slamtømmingstjenester. Kontraktens varighet var fem år, med opsjon på ytterligere ett år.

Konkurransen ble kunngjort i Doffin som en nasjonal konkurranse. Anskaffelsens verdi ble ikke oppgitt i kunngjøringen, men kommunen har opplyst at man i forkant av anskaffelsen hadde beregnet kontraktens verdi til 8 millioner kroner.

KOFA viste til at anskaffelsens verdi var estimert til over EØS-terskelverdi, og at konkurransen skulle vært kunngjort i EU-databasen «TED» etter forskriften del III. Anskaffelsen var på denne bakgrunn ikke kunngjort i tråd med kunngjøringsplikten for del III-anskaffelser. Kommunen hadde derfor foretatt en ulovlig direkte anskaffelse.

KOFA viste videre til at kunnskap om terskelverdiene er en grunnleggende del av anskaffelsesretten, som det forventes at offentlige oppdragsgivere har kjennskap til.

Med tanke på at estimert kontraktsverdi var langt over terskelverdien, konkluderte KOFA med at den uriktige kunngjøringen var «grovt uaktsom», med den følge at nemnda «skal» ilegge gebyr.

I vurderingen av gebyrets størrelse, vektla KOFA at konkurransen var kunngjort nasjonalt, og at det var konkurranse om kontrakten. Nemnda så også hen til at kommunen sa opp kontrakten og lyste ut ny konkurranse da den ble kjent med feilen.

KOFA kom til at korrekt gebyrsats var fem prosent av verdien av den gjennomførte delen av kontrakten. Kommunen opplyste at verdien av den gjennomførte delen av kontrakten var beregnet til 2,2 millioner kroner, og gebyret ble satt til 110 000 kroner.

Lenke til KOFAs vedtak i saken:

https://www.klagenemndssekretariatet.no/wp-content/uploads/2022/06/2022-922-Klagenemndas-gebyrvedtak.pdf