Foto: Dimitri Karastelev / Unsplash

Lovutvalg skal gjennomgå regelverket for offentlige anskaffelser

Et nytt regjeringsoppnevnt lovutvalg skal utarbeide forslag som skal styrke klima- og miljøhensyn, motvirke sosialdumping og arbeidslivskriminalitet, og forenkle regelverket i offentlige anskaffelser.

Lovutvalget er satt sammen av både jurister og økonomer med bred anskaffelsesrettslig og samfunnsøkonomisk kompetanse. Arbeidet skal ledes av professor ved Universitetet i Bergen, Halvard Haukeland Fredriksen. Advokat Beatrice Dankertsen Hennyng i KS representerer kommunesektoren.

Hovedmålet for lovutvalget er at regelverket for offentlige anskaffelser skal bli enklere, lettere tilgjengelig og styrke klima- og miljøhensyn. Når vi har et regelverk som er så byråkratisk at det trengs en veileder på over 350 sider for å forstå det, sier det seg selv at vi er på ville veier, ifølge næringsministeren.

Ved siden av arbeidet med å revidere anskaffelsesregelverket er regjeringen allerede i gang med flere lov- og forskriftsendringer knyttet til Norgesmodellen for offentlige anskaffelser.

Les også: Nå kommer Norgesmodellen med nye seriøsitetskrav i bygg, anlegg og renhold (NFD)

Utvalget er bedt om å foreslå en ny struktur for regelverket der en større del av regelverket flyttes over i lov. Dette vil gi økt demokratisk kontroll med regelverket, og i tillegg vil regelverket få forarbeider som beskriver forholdet til EØS-reglene. Det er også behov for å oppdatere regelverket i lys av nyere rettspraksis.

Utvalget er også bedt om å gjøre en gjennomgang av reglene om samfunnshensyn i anskaffelsesregelverket. Hensynene skal fremmes effektivt og til lavest mulig kostnad for samfunnet.

Utvalget skal levere sitt arbeid i form av en NOU til Nærings- og fiskeridepartementet (NFD). Første delleveranse skal overleveres 4. november 2023, og andre delleveranse 4. mai 2024.

Kilde: NFD

https://www.regjeringen.no/no/dep/nfd/org/etater-og-virksomheter-under-narings--og-fiskeridepartementet/styrer-rad-og-utvalg/midlertidige-styrer-rad-og-utvalg/utvalg-som-skal-gjennomga-regelverket-for-offentlige-anskaffelser/id2946400/