Rapportering av årsregnskap til KOSTRA for regnskapsåret 2023

KDD har publisert veilederen til kontoplanen i KOSTRA for 2023.

Hovedveilederen gir informasjon om og retningslinjer for inndelingen i funksjoner og arter (ressursbruken i kommunene) i regnskapsrapporteringen i KOSTRA. Statsforvalteren og KDD svarer løpende på kontoplanspørsmål til veilederen.

Kontoplanveilederen utdyper innholdet i den obligatoriske kontoplanen for regnskapsrapporteringen til KOSTRA, jf. vedleggene til KOSTRA-forskriften § 5.

Departementet gir i sitt brev av 4. november 2022 til kommunene, fylkeskommunene og statsforvalterne informasjon om de viktigste endringene i veilederen fra regnskapsåret 2022 til 2023 og gjør samtidig oppmerksom på at det kan bli publisert flere endringer i kontoplanveilederen for regnskapsåret 2023.

Kilde: KDD

https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommuneokonomi/kostra/regnskapsrapporteringen-i-kostra/id551573/