Kommunene kan legge til rette for lokale innkjøp

Ifølge en fersk rapport kan kommuner velge å handle fra små og mellomstore lokale bedrifter, uten å komme i konflikt med regelverket for offentlige anskaffelser.

En ny utredning fra Oslo Economics, utarbeidet på oppdrag fra Distriktssenteret, viser at dette er fullt mulig – uten at det kommer i konflikt med regelverket for offentlige anskaffelser. Ifølge rapporten «Kommunen som innkjøper» har kommunene frihet til å legge til rette for at små og mellomstore lokale leverandører kan nå opp i konkurransen om kommunale kontrakter.

Ifølge rapporten bør kommunene tilrettelegge for lokale leverandører der det finnes flere lokale tilbydere, og der den økonomiske risikoen er lav.

Ifølge rapporten bør kommunene tilrettelegge for lokale leverandører der det finnes flere lokale tilbydere, og der den økonomiske risikoen er lav.

Ved å velge å ikke ta del i rammeavtaler der det finnes et godt lokalt tilbud, vil kommunen i større grad kunne legge til rette for lokalt næringsliv, som igjen kan gi positive ringvirkninger for kommunen, både i form av, lokale arbeidsplasser, bedre service og raskere responstid.

Rapporten gir en rekke råd og konkrete eksempler på hvordan kommunene kan bruke innkjøps­politikken til å realisere politiske målsettinger om attraktive lokalsamfunn i distriktene. Den består av:

 • En analyse av anskaffelser norske kommuner og fylkeskommuner har gjennomført i perioden 2015 til 2019. Statistikken viser at det er stort spenn i hvor mye som anskaffes fra lokale leverandører i samme kommune/bo- og arbeidsmarkedsregion.
 • En juridisk vurdering av kommunenes handlingsrom. Anskaffelsesregelverket regulerer i hovedsak gjennomføringen av konkrete anskaffelsesprosesser, og regulerer i liten grad hvordan kommunene skal innrette anskaffelsesvirksomheten sin på et overordnet plan. Dette innebærer at kommunene har stor frihet til å benytte seg av tiltak som generelt bedrer små og mellomstore bedrifter og lokale leverandørers konkurransedyktighet når det gjelder kommunale kontrakter. Samtidig er det viktig å ivareta grunnleggende prinsipper for offentlige anskaffelser, herunder forbud mot omgåelse av regelverket.
 • En kartlegging og analyse av barrierer, tiltak og virkninger i et utvalg distriktskommuner.

Rapporten diskuterer følgende tiltak rettet mot leverandørmarkedet:

 • Vedta anskaffelsesstrategi der utvikling av lokalt næringsliv settes som mål
 • Generell dialog rettet mot det lokale leverandørmarkedet
 • Ha en gjennomtenkt strategi for innkjøpssamarbeid
 • Vurdere desentraliserte innkjøp

Rapporten gjør også rede for aktuelle tiltak som kommuner kan gjøre i den enkelte anskaffelse:

 • Ha dialog med leverandørmarkedet i forbindelse med den enkelte anskaffelsen
 • Vurder oppdeling av kontrakter
 • Vær bevisst på fordeler og ulemper ved bruk av frivillige kunngjørelser
 • Forenkle anskaffelsesprosessene
 • Bruk relevante krav og kriterier

Kilde KDD / Distriktssenteret

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/kommunene-kan-legge-til-rette-for-lokale-innkjop/id2947981/