Foto: BBC Creative / Unsplash

Gebyr til Hitra for ulovlig anskaffelse av barnehage­bygg

Klagenemnda for offentlige anskaffelser har ilagt Hitra kommune et gebyr på 998 280 kroner for ulovlig direkte anskaffelse av barnehagebygg.

Hitra kommune inngikk kontrakt om kjøp og oppføring av et barnehagebygg, som vesentlig oversteg nasjonal terskelverdi, uten at konkurransen var kunngjort i Doffin.

KOFA kom til at kommunen ikke hadde foretatt en forsvarlig verdiberegning i forkant av anskaffelsen, selv om kommunen hadde en særlig oppfordring til å vurdere holdbarheten av den verdivurderingen som ble gjort.

KOFA poengterte at dersom markedsundersøkelser, herunder prisundersøkelser, skal være grunnlaget for en forsvarlig verdivurdering, kan ikke undersøkelsen begrense seg til prisen for den billigste løsningen i markedet.

Verdivurderingen må relatere seg til markedets generelle prisnivå og produkter, med kvaliteten oppdragsgiver ønsker.

KOFA ila et gebyr på 998 280 kroner, som utgjorde ca. 12 prosent av anskaffelsens verdi.

Lenke til KOFAs vedtak i saken:

https://www.klagenemndssekretariatet.no/wp-content/uploads/2022/08/2022-1039-Klagenemndas-gebyrvedtak.pdf