Foto: Li An Lim / Unsplash

Forslag til skjerpede klima- og miljøkrav i offentlige anskaffelser

Regjeringen foreslår å skjerpe regelverket slik at miljø alltid vektes med minst 30 prosent i alle offentlige innkjøp. Forslaget har høringsfrist: 8. mars 2023.

Offentlig sektor utgjør et stort og viktig marked for næringslivet. Likevel viser blant annet Riksrevisjonens undersøkelser av grønne anskaffelser at det offentlige i alt for liten grad bruker innkjøpsmakten sin til å minimere miljøbelastningen og fremme klimavennlige løsninger.

Det offentliges evne til å stille strengere miljøkrav i sine anskaffelser har derfor stor betydning for hvor grønn og innovativ offentlig sektor og næringslivet blir.

I fjor kjøpte det offentlige varer og tjenester for 650 milliarder kroner. Der det offentlige går foran, bidrar de både til å sette standarden og til å løfte fram nye og mer bærekraftige næringer. Andelen offentlige oppdragsgivere som har planlagt, eller planlegger, for en klima- og miljøvennlig anskaffelsespraksis, har økt de seinere åra, men her det det fortsatt et stort potensial.

Regjeringen foreslår tre alternative forslag til hvordan miljøbestemmelsen i regelverket for offentlige anskaffelser kan endres.

Formålet med de foreslåtte endringene er å bidra til at offentlige oppdragsgivere, gjennom sin anskaffelsespraksis, bidrar til den grønne omstillingen i samfunnet. For å oppnå dette må klima- og miljøhensyn utgjøre en integrert del av anskaffelsespraksisen til offentlige oppdragsgivere.

Forslagene til nye miljøbestemmelser i regelverket for offentlige anskaffelser vil være på offentlig høring fram til 8. mars 2023.

Det er antatt at en forskriftsendring vil kunne tre i kraft i løpet av 2023.

Lenke til Nærings- og fiskeridepartementets høringsdokumenter:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-3/id2938509/