Krevende budsjettarbeid i kommuner og fylkes­kommuner

KS’ budsjettundersøkelse viser at budsjettarbeidet har vært mer utfordrende for 2023 enn de foregående årene.

64 prosent av kommunene og 78 prosent av fylkeskommunene opplever at budsjettarbeidet er mer krevende enn i fjor.

En gjennomgang av budsjettdokumenter i 108 kommuner indikerer at budsjettert netto driftsresultat for alle kommuner vil ende på om lag 0,5-0,7 prosent av driftsinntektene. Dette er en liten nedgang sammenlignet med 2022-undersøkelsen, og lavere enn anbefalt nivå fra Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU).

Det er stor spredning i netto driftsresultat blant kommunene. Kommunene med over 60.000 innbyggere budsjetterer med de beste resultatene, mens gjennomsnitts- og medianresultatene er svakest i kommunene med 20–60.000 innbyggere.

Innenfor vann- og avløpsområdet forventes en kraftig økning i gebyrene i 2023. Om lag 30 prosent av kommunene oppgir at de planlegger å øke VAR-gebyrer med mer enn 20 prosent, mens ca. 40 prosent av kommunene planlegger å øke med 10-20 prosent.

Innenfor vann- og avløpsområdet forventes en kraftig økning i gebyrene i 2023.

59 prosent av kommunene forventer en økning i antall sosialhjelpsmottakere. Det er en betydelig økning sammenlignet med tidligere år. Dette kan blant annet sees i sammenheng med økning i antall flyktninger og flere som har behov for bistand som følge av økte priser.

59 prosent av kommunene forventer en økning i antall sosialhjelpsmottakere.

I fylkeskommunene budsjetteres det samlet med et netto driftsresultat på 2,8 prosent av driftsinntektene i 2023, mens tilsvarende for 2022 var 3,4 prosent. Netto driftsresultat varierer fra 0,0 til 4,9 prosent av driftsinntektene i de enkelte fylkeskommunene.

Alle fylkeskommunene gir uttrykk for at vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene vil øke med de fremlagte budsjettforslagene, samtidig som statlige bevilgninger til både skredsikringsprogrammet og tunnelsikkerhet er underdimensjonert. Fylkeskommunene peker også på at vedlikeholdsetterslep på fylkesveier, sterk kostnadsvekst og økende finanskostnader blir de største utfordringene de kommende årene.

KS anslår på bakgrunn av undersøkelsen at kommunene vil investere for om lag 90 milliarder kroner i 2023. Dette er en svak nedgang sammenlignet med 2022. Om lag 63 prosent av investeringene skal finansieres med låneopptak, men andelen av investeringene som lånefinansieres varierer betydelig mellom kommunene. Fylkeskommunene utenom Oslo planlegger investeringer for om lag 23,1 milliarder kroner.

KS anslår på bakgrunn av undersøkelsen at kommunene vil investere for om lag 90 milliarder kroner i 2023.

Kommunene vil investere mest innenfor vann, avløp og renovasjon (VAR) og øvrige områder som omfatter blant annet kommunal infrastruktur (utenom VAR), oppgradering av eiendomsmassen, og brann og beredskap. Samtidig investeres det mindre enn tidligere innen skole, helse og omsorg, kultur, idrett og kirke.

Fylkeskommunenes planlagte investeringer i 2023 er på om lag samme nivå som i 2022. Veiinvesteringer utgjør fortsatt mer enn halvparten av fylkeskommunenes investeringsbudsjett og andelen øker sammenlignet med fjoråret.

Om budsjettundersøkelsen
114 kommuner med 54 prosent av landets innbyggere har svart på undersøkelsen. KS har i tillegg lastet ned driftsbudsjett fra 108 kommuner og investeringsbudsjetter fra 125 kommuner.
9 av 11 fylkeskommuner har svart på budsjettundersøkelsen, og KS har også innhentet tallbudsjettene fra alle fylkeskommunene utenom Oslo.

Kilde: KS

https://www.ks.no/fagomrader/okonomi/kno/krevende-budsjettarbeid-i-kommuner-og-fylkeskommuner/