Statsbudsjettet for 2023 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkes­kommuner

Rundskriv H-10/22 orienterer om det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2023 etter Stortingets budsjettvedtak.

Lenke til KDDs rundskriv H-10/22 Statsbudsjettet for 2023 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rundskriv-h-1022-statsbudsjettet-for-2023-det-okonomiske-opplegget-for-kommuner-og-fylkeskommuner/id2952863/