Foto: Arno Senoner / Unsplash

Overhalla felt i KOFA for brudd på regelverket

Overhalla kommune gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtaler om brøyting og strøing av kommunale veier og plasser.

Klager anførte at valgte leverandør skulle ha vært avvist som følge av manglende oppfyllelse av et kvalifikasjonskrav.

Etter tilbudsfristen hadde kommunen bedt valgte leverandør om å ettersende dokumentasjon på oppfyllelse av det aktuelle kvalifikasjonskravet, og det var denne dokumentasjonen som lå til grunn for kvalifikasjonsvurderingen.

KOFA kom til at kommunen ikke hadde adgang til å be om slik ettersending, fordi det ikke forelå noen objektive holdepunkter for at leverandøren oppfylte kravet, i det opprinnelige tilbudet.

Valgte leverandør skulle derfor vært avvist.

Kilde: KOFA

https://www.klagenemndssekretariatet.no/wp-content/uploads/2022/11/2022-1593-Klagenemndas-avgjorelse.pdf