Foto: Mert Guller / Unsplash

Få kommuner hadde vesentlig nedgang i klimagassutslipp i 2021

Miljødirektoratet har publisert nye klimagassutslippstall for kommuner og fylker.

Utslippsregnskapet fra Miljødirektoratet viser utslipp av de tre klimagassene CO₂, metan (CH₄) og lystgass (N₂O) fordelt på ni sektorer i norske kommuner og fylker.

Reduserte utslipp fra sjøfart og fra kvotepliktige anlegg i industri var hovedgrunnen til utslippsreduksjoner i kommunene med størst nedgang fra 2020 til 2021.

En del av kommunene har redusert utslipp fra personbiler og i avfall- og avløpssektoren, men økning i utslipp fra tunge kjøretøy, oppvarming og dieseldrevne motorredskaper, førte til at de totale utslippene ikke ble reduserte i 2021 for flertallet av kommunene.

Tallene viser at 55 prosent av kommunene har hatt mer enn fem prosent nedgang i utslippene siden 2011. Tallene for veitrafikk, avfall og avløp, og oppvarming er hovedgrunnen. Utslipp fra sjøfart, jordbruk og dieseldrevne motorredskaper har derimot økt i de fleste kommunene de siste ti årene.

Ifølge Miljødirektoratet spiller kommunene en sentral rolle for å få ned Norges utslipp av klimagasser. Både når de jobber med å redusere utslipp fra kommunens egen drift, og når de legger til rette for et mer klimavennlig næringsliv og lokalsamfunn.

Ifølge Miljødirektoratet spiller kommunene en sentral rolle for å få ned Norges utslipp av klimagasser. Både når de jobber med å redusere utslipp fra kommunens egen drift, og når de legger til rette for et mer klimavennlig næringsliv og lokalsamfunn.

Utslipp fra veitrafikk er redusert med minst fem prosent eller mer siden 2011 i nesten alle kommunene. Bruk av biodrivstoff, nasjonale virkemiddel for å øke andelen elektriske kjøretøy og lokale tiltak som legger til rette for sykkel, kollektivtransport og elbiler, har til sammen bidratt til store reduksjoner i de fleste kommunene.

Utslipp fra avfall og avløp er redusert med minst fem prosent eller mer siden 2011 i 75 prosent av kommunene. Forbud mot deponering av organisk avfall og krav om oppsamling av deponigass har ført til utslippsreduksjoner i avfallssektoren i de fleste kommunene.

Forbud mot fyring med mineralolje til oppvarming har bidratt til at utslippene fra olje og parafin til oppvarming, som var ca. 0,8 million tonn CO2-ekvivalentar i 2011, nå er tilnærmet borte. Det står fortsatt igjen utslipp fra bruk av gass og vedfyring til oppvarming.

I 2022 kartla Miljødirektoratet dagens bruk og nytte av klimagassregnskapene og muligheter for videreutvikling. Kartleggingen omfattet et representativt utvalg av kommunene.

Ifølge Miljødirektoratet har kartleggingen bekreftet hovedinntrykket om at klimagassregnskapene oppleves som et nyttig kunnskapsgrunnlag i klimaarbeidet i kommunene. Det er fortsatt behov for å fortsette utviklingsarbeidet slik at tjenesten i størst mulig grad fanger opp den reelle utviklingen i utslippene i kommunene. Dette vil bidra til at klimagassregnskap for kommuner blir et enda mer relevant og nyttig verktøy i klimaarbeidet i kommunene.

Kilde: Miljødirektoratet

https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/nyheter/2023/januar-2023/fa-kommunar-hadde-vesentleg-nedgang-i-utsleppa-i-2021/