Ressurskrevende tjenester og psykisk utviklingshemmede

Helsedirektoratet har nå publisert årets rundskriv om refusjon av utgifter til særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester og registrering av antall psykisk utviklingshemmede i kommunene. Fristen er satt til 2. mai for begge.

Rundskrivene beskriver grunnlaget for kommunenes rapportering og for revisors kontroll.

Særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester

Refusjonsordningen for særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester innebærer at kommunen får refundert 80 prosent av direkte lønnsutgifter på nærmere angitte KOSTRA-funksjoner som overstiger innslagspunktet. Innslagspunktet som gjelder for refusjonen for 2022 er 1 526 000 kroner.

Opplegget for revisorkontroll er i hovedtrekk som tidligere, og framgår av rundskrivet IS-4/2023.

Frist for rapportering til Helsedirektoratet er 2. mai 2023.

Lenke til Rundskriv IS-4/2023 – Tilskuddsordning for særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester i kommunene (Helsedirektoratet)

Registrering av antall personer med psykisk utviklingshemming

Antall registrerte personer med psykisk utviklingshemming per 1. januar 2023 er med og danne grunnlag for rammetilskudd til kommunene for 2024.

Kommunens revisor skal kontrollere at registreringa er gjort slik det står i rundskrivet IS-3/2023. Kontrolloppdraget skal utføres i samsvar med ISRS 4400 "Avtalte kontrollhandlinger".

Frist for rapportering til Helsedirektoratet er 2. mai 2023.

Lenke til Rundskriv IS-3/2023 – Registrering av tal på personar med psykisk utviklingshemming i kommunane (Helsedirektoratet)