Tolkningsuttalelse om digital deltakelse for revisor i kommunestyret og kontrollutvalget

Revisor kan kun delta digitalt i møter i kommunestyrer og kontrollutvalg hvis møtet er lovlig innkalt som fjernmøte.

NKRF har spurt Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) om oppdragsansvarlig revisor kan oppfylle møteplikten i koml. § 24-3 andre ledd ved å delta i møtet digitalt. Det ble også spurt om revisor anses å være til stede og dermed har rett til å få sine uttalelser protokollert ved digital deltakelse på møter i kontrollutvalget, jf. koml. § 24-3 første ledd.

Departementet har i brev av 20. januar 2023 svart betinget ja på begge disse spørsmålene. Og betingelsen er at møtene er lovlig innkalt som fjernmøte iht. koml. § 11-7.

Departementet likestiller revisors møteplikt i kommunestyrets møter etter koml. § 24-3 andre ledd med de folkevalgtes møteplikt etter koml. § 8-1 første ledd.

Hovedregelen blir dermed at dersom kommunestyret ikke har åpnet for fjernmøte eller det er innkalt til et alminnelig (fysisk) kommunestyremøte, medfører møteplikten etter § 24-3 andre ledd at revisor må delta fysisk. Det samme vil gjelde for revisors deltakelse i kontrollutvalgsmøter.

Lenke til KDDs brev av 20. januar 2023 til NKRF om digital deltakelse for revisor i møter i kommunestyret og kontrollutvalget:

https://www.nkrf.no/filarkiv/File/Publikasjoner/Kontroll_og_revisjon_i_kommunal_sektor/KDD_om_digital_deltakelse_for_revisor_i_kommunestyret_og_kontrollutvalget_koml_24-3_230120.pdf