Foto: Green Chameleon / Unsplash

Mva og momskompensasjon ved omtvistede krav

Avgiftshåndteringen ved omtvistede krav knyttet til tilvirkningskontrakter er endret fra 1. januar 2023.

Reglene innebærer at selger ikke skal rapportere/innbetale MVA før kravet er avklart eller betalt, jf. merverdiavgiftsforskriften § 15-9-3. Tilsvarende kan heller ikke kjøper kreve fradrag før kravet er avklart eller betalt.

Det er ikke helt klart hvordan begrepet «tilvirkningskontrakter» skal forstås, men mange leveranser fra entreprenører, håndverkere mv. vil utvilsomt omfattes. Videre er det heller ikke åpenbart hvordan det skal fastslås at det «objektivt sett er rimelig tvil om kreditor har rett på vederlaget».

NKRF og flere andre sentrale høringsinstanser tok opp at det burde avklares hvordan en slik endring ville slå ut for momskompensasjon.

Dette er hensyntatt ved en tilsvarende endring i forskrift om merverdiavgiftskompensasjon § 5 som innebærer at kompensasjon som er knyttet til slike omtvistede krav, ikke kan kreves før kravet er avklart eller betalt. På den annen side betyr det at foreldelsesfristen ikke løper i perioden frem til kravet er avklart eller betalt.

Lenke til Finansdepartementets høringsdokumenter - Forslag om utsatt tidfesting for merverdiavgift for omtvistede krav med grunnlag i tilvirkningskontrakter:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-forslag-om-utsatt-tidfesting-for-merverdiavgift-for-omtvistede-krav-med-grunnlag-i-tilvirkningskostnader/id2931871/