Ny rapport om hvordan kommuner jobber for å få til velfungerende interkommunale samarbeid

På oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) har Oslo Economics kartlagt interkommunalt samarbeid i ni kommuner og én fylkeskommune.

Formålet har vært å få mer informasjon om hvordan kommuner arbeider for å få til et velfungerende samarbeid, og departementet vil bruke kunnskapsgrunnlaget i rapporten i arbeidet med en veileder om interkommunalt samarbeid..

Forskerne har intervjuet representanter fra kommunene og samarbeidene. I tillegg har de gått gjennom dokumenter knyttet til samarbeidene og annen relevant litteratur og forskning.

Rapporten beskriver både utfordringer og suksessfaktorer med ulike typer samarbeid. På grunnlag av funnene i kartleggingen og funn fra tidligere studier kommer Oslo Economics med fire råd for velfungerende interkommunale samarbeid:

 1. Vurder om det er mest hensiktsmessig å løse oppgaven i kjernekommunen, eller i et samarbeid

  Samarbeid bør etter forskernes syn vurderes etter i hvilken grad det bidrar til å oppnå følgende mål:

  1. Lokalpolitisk styring og kontroll
  2. Effektivitet, herunder tilfredsstille lovmessige krav, sikre kvalitet og kostnadseffektivitet
  3. Konsekvenser for kommunen som helhet/restkommunen

 2. Se samarbeid i sammenheng og velg riktige samarbeidspartnere

  Rapporten sammenstiller følgende råd for valg av samarbeidskommuner:

  • Kommuner som har en historie som inneholder samarbeid over lengre tid og på flere områder, er også kjennetegnet av bedre samarbeid.
  • Jo likere kommunene er, desto bedre samarbeid. Samarbeid som kjennetegnes av betydelig asymmetri i befolkningsmengden vil oftere oppleves som dårligere.
  • Jo færre samarbeidspartnere, desto større sannsynlighet for et godt samarbeid.
  • Kontorkommunen/senteret for samarbeidet bør ha evne til å rekruttere kvalifisert arbeidskraft.

 3. Velg en samarbeidsform som egner seg for oppgaven og samarbeidspartnerne

  I valget av samarbeidsform bør samarbeidspartnerne først vurdere hvilke samarbeidsformer som er tillatt for oppgaven, etter kommuneloven og annen lovgiving. Deretter bør de vurdere hvilken samarbeidsform som best bidrar til å nå målene om lokalpolitisk styring og kontroll, effektivitet, herunder tilfredsstillelse av krav til kvalitet og kostnadseffektivitet, og hensyn til kommunen som helhet/restkommunen.

 4. Folkevalgte, kommune- og samarbeidsadministrasjon bør engasjere seg positivt for samarbeidet

  Forskerne har formulert følgende suksessfaktorer for velfungerende interkommunale samarbeid, uavhengig av hvilken samarbeidsform som velges:

  • Forankring av mål og forventninger hos politikere og administrasjon i samarbeidskommunene
  • Formalisering av samarbeidet og profesjonell eierstyring
  • Resultatrapportering, kommunikasjon og pleiing av relasjoner og tillit

Kilde: KDD

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/hvordan-oppna-velfungerende-interkommunalt-samarbeid/id2963993/