Innsyn i digital politikerportal – saksdokument, organinterne dokumenter og merinnsyn mv.

Sivilombudet har på bakgrunn av en innsynsklage undersøkt bruken av Larvik kommunes digitale «politikerportal». Statsforvalteren blir nok en gang bedt om å vurdere saken på nytt.

Saken gjaldt et krav om innsyn i forslag til vedtak som var lagt inn i «bobla» i Larvik kommunes møteportal for folkevalgte organer («politikerportalen»).

I uttalelse 21. desember 2022 (SOM-2022-4149) kom Sivilombudet til at mye talte for at det foregikk møtepliktig saksbehandling i «bobla». Ombudet mente at møteoffentlighetsprinsippet som ligger til grunn for koml. § 11-5, ga rett til innsyn i den møtepliktige aktiviteten, så langt aktiviteten ikke oppfylte vilkårene i § 11-5 andre eller tredje ledd om møtelukking.

Etter ombudets uttalelse vurderte Statsforvalteren innsynskravet på nytt.

Statsforvalteren la til grunn at ombudet ikke hadde funnet feil ved deres vurdering om at forslagene i «bobla» ikke var «ferdigstilte», og derfor ikke saksdokumenter, jf. offentleglova § 4 andre ledd. Statsforvalteren opprettholdt derfor sin avvisning av klagerens krav om innsyn i «bobla».

Sivilombudet presiserte at et medlems forslag i «bobla» er et ferdigstilt dokument, og dermed et «saksdokument», idet det blir synlig for de øvrige medlemmene av det folkevalgte organet, jf. offentleglova § 4 andre ledd.

Sivilombudet presiserte at et medlems forslag i «bobla» er et ferdigstilt dokument, og dermed et «saksdokument», idet det blir synlig for de øvrige medlemmene av det folkevalgte organet, jf. offentleglova § 4 andre ledd.

Ombudet tok ikke stilling til om dokumentene i «bobla» kunne anses som organinterne etter offentleglova § 14.

Det var uansett vanskelig å se saklige grunner for at det her skulle gis mindre merinnsyn etter offentleglova § 11 enn hva som skulle være offentlig i medhold av møteoffentlighetsprinsippet som ligger til grunn for kommuneloven § 11-5.

Dersom aktiviteten i «bobla» var møtepliktig, var aktiviteten offentlig så langt den ikke oppfyller vilkårene for møtelukking, jf. uttalelse 21. desember 2022 (SOM-2022-4149) foran.

Statsforvalteren ble bedt om å vurdere saken på nytt innen 24. mars 2023.

Kilde: Sivilombudet

https://www.sivilombudet.no/uttalelser/politikerportalen-2-innsyn-i-politikerportalen-saksdokument-organinterne-dokumenter-og-merinnsyn-mv/