Nøkkeltall for KOSTRA – foreløpige tall

KOSTRA gir opplysninger om kommunal og fylkeskommunal virksomhet. Tallmaterialet omfatter kultur, VAR, barnevern, sosialtjenester, helse og omsorg, skoler, plan, byggesak og miljø, samferdsel, tannhelse, barnehager og administrasjon og styring.

SSB har publisert foreløpige, ureviderte tall for 2022.

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter for kommunene og fylkeskommunene er for 2022 hhv. 3,0 og 6,3 prosent.

For første gang publiserer SSB også detaljerte regnskap for interkommunale selskap (IKS).

Dette gjøres for å imøtekomme kommuner og fylkeskommuners behov for å kvalitetssikre egne konserntall. Excel-filene består av bevilgnings- og balanseregnskapsdata sendt inn fra interkommunale selskap, eierfordelt til (fylkes-)kommuner med andel i selskapet. Disse dataene inngår i beregning av KOSTRAs-konserntall, sammen med konsoliderte data fra kommunen/fylkeskommunen.

Kilde: SSB

https://www.ssb.no/offentlig-sektor/kostra/statistikk/kostra-kommune-stat-rapportering/artikler/kostra-tall-for-2022