Bilde av KDDs logo

Lovproposisjon om endringer i IKS-loven

I Prop. 61 L (2022-2023) fremmes blant annet forslag om endring i reglene om møteoffentlighet for representantskapet i interkommunale selskap, flere justeringer i økonomiforskriftene, herunder frister, og å redusere statens rolle i organiseringen av selskapene.

Proposisjonen inneholder blant annet forslag om at møter i representantskapet i interkommunale selskap (IKS) som offentleglova gjelder for, skal våre åpne.

Det vil si at i kommunelovens regler om møteoffentlighet, som gjelder for kommunale organ, kommunale foretak og interkommunale samarbeid, skal gjelde på samme måte for representantskapet i IKS. Det betyr at det blir krav om åpne møter, kunngjøring av møte og tilgjengeliggjøring av møteinnkallinger, saksdokument og protokoller.

Regjeringen foreslår likevel ikke at det skal stilles krav om åpne styremøter for interkommunale selskap. Høringsinnspillene viser at et krav om åpne styremøter kan ha negative konsekvenser.

Les også: NKRFs høringssvar til endringer i IKS-loven og ny økonomiforskrift

Regjeringen er enig med NKRF i at et forslag om åpne styremøter, eventuelt må utredes nærmere, slik at konsekvensene blir klarlagt mer tydelig.

Regjeringen er enig med NKRF i at et forslag om åpne styremøter, eventuelt må utredes nærmere, slik at konsekvensene blir klarlagt mer tydelig.

Regjeringen foreslår å lovfeste at taushetspliktreglene i forvaltningsloven gjelder for de som utfører tjeneste eller arbeid for et interkommunalt selskap, som offentleglova gjelder for.

Den foreslår også å justere økonomiforskriftene til IKS-loven for å harmonisere disse med økonomiforskriftene til kommuneloven, slik NKRF la til grunn i sin høringsuttalelse.

Den foreslår også å justere økonomiforskriftene til IKS-loven for å harmonisere disse med økonomiforskriftene til kommuneloven, slik NKRF la til grunn i sin høringsuttalelse.

I tråd med innspill fra blant annet NKRF foreslår regjeringen at daglig leder i selskapet skal utarbeide årsregnskap senest 22. februar, at styret skal behandle og avlegge årsregnskapet og årsberetningen senest 31. mars, og at fristen for revisjonsberetningen skal være 15. mai. Videre at representantskapet skal fastsette årsregnskapet og årsberetningen senest 30. juni.

Dette gir både administrasjonen, styret, revisor og representantskapet utvidede frister sammenlignet med både gjeldende rett og forslaget i høringsnotatet.

Dette gir både administrasjonen, styret, revisor og representantskapet utvidede frister sammenlignet med både gjeldende rett og forslaget i høringsnotatet.

Videre foreslår regjeringen å redusere statens rolle i organiseringen av selskapene. Det innebærer blant annet å fjerne kravet om at departementet skal godkjenne oppløsningen av et IKS.

Proposisjonen inneholder også forslag om presisering av styreansvaret, krav om antall på styremedlemmer, godtgjøring, og at avtalevalg skal kunne benyttes når kommunestyret velger medlemmer til representantskapet.

Kilde: Kommunal- og distriktsdepartementet

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-61-l-20222023/id2967361/