Tilsyn i kommuner og fylkeskommuner

Datatilsynet har satt i gang et større tilsynsarbeid med nærmere hundre norske kommuner og fylkeskommuner sin ivaretakelse av personopplysningssikkerheten.

Kommunene oppbevarer store menger personopplysninger om innbyggerene sine, og har et stort ansvar for å ivareta dataene på en forsvarlig måte. Datatilsynet gjennomfører derfor et samlet tilsyn for å undersøke om personopplysningssikkerheten følges godt opp.

Tilsynsarbeidet vil gjennomføres i to faser. Den første fasen består av en brevkontroll hvor 93 kommuner og fem fylkeskommuner har blitt kontaktet med spørsmål om etterlevelse av konkrete plikter som følger av personvernregelverket. I den andre fasen vil Datatilsynet på bakgrunn av mottatte svar, gjennomføre et antall stedlige tilsyn.

Gjennom tilsynene håper Datatilsynet å kunne bidra til at kommunene blir enda bedre rustet til å håndtere personvernet og informasjonssikkerheten rundt opplysningene til befolkningen.

Kilde: Datatilsynet

https://www.datatilsynet.no/aktuelt/aktuelle-nyheter-2023/tilsyn-i-kommuner-og-fylkeskommuner/