Kommunene har rett til mva-kompensasjon til oppføring av ROP-boliger

Gulating lagmannsrett har nylig avgjort at Sandnes kommune har rett til kompensasjon for merverdiavgift for kostnader til oppføring av bygg for personer med utfordringer innenfor rus og psykiatri.

Bakgrunnen for saken er at skattemyndighetene nektet Sandnes kommune kompensasjon, med begrunnelse i at vilkårene i merverdiavgiftskompensasjonsloven ikke var oppfylt.

Det sentrale i dommen er at skattemyndighetene har hatt en for streng praksis når det gjelder godkjenning av krav på kompensasjon for merverdiavgift.

Kommuner som nylig har oppført boliger til brukere med rus- og psykiatriproblematikk, bør vurdere om kommunen har fått den kompensasjonen som kommunen etter dommen fra Gulating har krav på.

Kommuner som nylig har oppført boliger til brukere med rus- og psykiatriproblematikk, bør vurdere om kommunen har fått den kompensasjonen som kommunen etter dommen fra Gulating har krav på.

De kommunene som står i planleggingsfasen for oppføring av slike boliger, bør lese dommen fra Gulating for å sikre seg at vilkårene for rett til kompensasjon blir oppfylt.

Ifølge KS Advokatene viser denne saken at det er mulig å oppnå et godt resultat i saker mot staten om hvilke rettigheter kommunene har, og her har Sandnes kommune tatt en sak for hele kommunelaget.

Ifølge KS Advokatene viser denne saken at det er mulig å oppnå et godt resultat i saker mot staten om hvilke rettigheter kommunene har, og her har Sandnes kommune tatt en sak for hele kommunelaget.

Det sentrale vilkåret er kompensasjonsloven § 4 tredje ledd som åpner for rett til kompensasjon for «anskaffelser til boliger med helseformål eller sosiale formål» og kompensasjonsforskriften § 7 som sier at dette vilkåret er oppfylt når boligen er «særskilt tilrettelagt for helseformål eller sosiale formål, herunder boliger utformet etter Husbankens tilskuddsordning for omsorgsboliger».

Det er videre krav om at «[d]en som har fremmet krav om eller mottatt refusjon skal innrette bokføringen slik at det til enhver tid kan kontrolleres at kompensasjon for merverdiavgift ytes etter reglene i denne lov.»

Staten mente kommunen ikke hadde dokumentert at vilkårene for kompensasjon var oppfylt. Dette gikk på at det ikke var dokumentert at de som var tildelt bolig hadde slike funksjonsnedsettelser at vilkåret var oppfylt, og at denne dokumentasjonen ikke forelå når kommunen sette fram krav om kompensasjon.

Sandnes kommune saksøkte staten for å få kjent avslaget ugyldig. Kommunen tapte i tingretten, men anka til lagmannsretten, og Gulating lagmannsrett kom til motsatt resultat som tingretten.

Gulating sier følgende om hvilke krav som skal stilles til gyldig dokumentasjon:
«Etter lagmannsretten sitt syn kan det ikkje vert sett like strenge krav til dokumentasjon for kompensasjon til bygg under oppføring som til dekning av utlegg til bygg i drift. Dette då det ikkje kan verte lagt fram tildelingsvedtak før tildeling har skjedd. Det må difor vere nok at føremålet med bygningane vert dokumentert.»

For bygg under oppføring vil kommuner altså ha krav på kompensasjon av merverdiavgift, dersom formålet med bygget er dokumentert og det i ettertid kan dokumenteres at bygget blir brukt i tråd med formålet.

For bygg under oppføring vil kommuner altså ha krav på kompensasjon av merverdiavgift, dersom formålet med bygget er dokumentert og det i ettertid kan dokumenteres at bygget blir brukt i tråd med formålet.

Kilde: KS Advokatene

https://www.ks.no/ks-advokatene/nyheter/kommunane-har-rett-til-mva-kompensasjon-til-oppforing-av-rop-bustader/