Nytt fra Foreningen for god kommunal regnskapsskikk

Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS) avholdt årsmøte 27. april 2023.

Årsmøtet fastsatte blant annet foreningens årsmelding for 2022.

Årsmeldingen består av styrets årsrapport, årsregnskap og revisjonsberetning. Årsmeldingen gir også en omtale av den faglige aktiviteten i GKRS i 2022.

I 2022 har det vært jobbet mye med notater om investeringer i digitale løsninger og om dekomponering av anleggsmidler. Det er også jobbet med oppdatering av notat om sammenslåing, deling og grensejusteringer, som forventes fastsatt høsten 2023.

Videre ble KRS nr. 7 fastsatt som endelig kommunal regnskapsstandard i 2022.

Kilde: GKRS

https://www.gkrs.no/gkrs-arsmelding-for-2022/