Bilde av en feier som feier en skorstein.

Foto: Hans Joachim Müller-le Plat / Pixabay

Ikke merverdiavgift på feiing og tilsyn med fyringsanlegg

I Merverdiavgiftshåndboken 2023 har Skatteetaten tatt inn en endret tolkning om avgiftsbehandlingen av kommunale gebyrer for feiing og tilsyn av fyringsanlegg.

Det fremgår av Merverdiavgiftshåndboken 2023 (19. utgave) at dette er offentlig myndighetsutøvelse som er unntatt fra avgiftsplikt. Kommunene skal derfor ikke beregne merverdiavgift på gebyret for feiing og tilsyn.

Kommunene skal derfor ikke beregne merverdiavgift på gebyret for feiing og tilsyn.

Følgende fremgår av punkt 3-9.2 i MVA-håndboken:

Lovpålagt tilsyn/kontroll (herunder feiing av piper ved behov), gjennomføres for å verne liv, helse, miljø og materielle verdier mot brann og eksplosjon. Slike tjenester ytes med hjemmel i offentligrettslig regelverk, og som ledd i offentlig myndighetsutøvelse. Det skal dermed ikke beregnes merverdiavgift på gebyret. Kommunen kan på grunnlag av privatrettslige avtaler inngå samarbeid med andre kommuner og/eller private underleverandører om den praktiske gjennomføringen av tilsyn og feiing, men det er like fullt offentlig myndighetsutøvelse når den ansvarlige kommunen krever dekning for sine kostnader fra sine egne innbyggere.

Som følge av at omsetning av tjenester som ytes som ledd i offentlig myndighetsutøvelse er unntatt fra merverdiavgiftsloven, er det ikke fradragsrett for inngående avgift på anskaffelser som foretas til bruk i slik virksomhet. I stedet kan kommunen som nevnt kreve kompensasjon etter lov om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv. (merverdiavgiftskompensasjonsloven). Gebyr for offentlig myndighetsutøvelse anses ikke som økonomisk aktivitet etter merverdiavgiftskompensasjonsloven § 4 andre ledd nr. 4.

Skattedirektoratet la i brev av 20. juni 2006 til grunn at tjenester med feiing og tilsyn ikke var omfattet av unntaket for offentlig myndighetsutøvelse og dermed var avgiftspliktig omsetning for kommunen. Det må antas at brevet ikke lenger gir uttrykk for Skatteetatens oppfatning av avgiftsplikten for slike tjenester.

MVA-håndboken presiserer imidlertid at tilleggstjenester som f.eks. fresing av skorstein, feiing av ildsteder mv. ikke skjer som ledd i offentlig myndighetsutøvelse, og dermed fremdeles må anses som avgiftspliktig.

Av andre nyheter i MVA-håndboken for 2023, kan nevnes at kapittel 23 om merverdiavgiftskompensasjon er helt omskrevet. Blant annet er omtalen av foreldelsesreglene utvidet.

Kilde: Merverdihåndboken 2023

https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/handboker/merverdiavgiftshandboken/gjeldende/