Sikkerhetsfaglig råd – Et motstandsdyktig Norge

Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) har lagt fram sikkerhetsfaglig råd til regjeringen.

NSMs sikkhetsfaglig råd tar for seg de viktigste sikkerhetsutfordringene frem mot 2030 og hvordan Norge kan stå best mulig rustet til å møte dem.

Rådet beskriver sikkerhetstrender for de neste årene, utdyper sikkerhetsutfordringene Norge står overfor og deler NSMs anbefalinger for å oppnå et forsvarlig sikkerhetsnivå.

Anbefalingene omfatter relevante tiltak som departementer, etater og virksomheter bør iverksette. NSM anbefaler blant annet at strukturer for samhandling om nasjonal sikkerhet bør styrkes på regionalt og kommunalt nivå. Formålet er å øke situasjonsforståelsen regionalt og lokalt.

NSM anbefaler blant annet at strukturer for samhandling om nasjonal sikkerhet bør styrkes på regionalt og kommunalt nivå. Formålet er å øke situasjonsforståelsen regionalt og lokalt.

Myndigheter med ansvar for nasjonal sikkerhet og beredskap bør samarbeide om å videreutvikle samhandlingsstrukturer for sikkerhet på regionalt og kommunalt nivå. Strukturene bør sikre at aktørene får tilstrekkelig tilgang på relevant trussel- og sikkerhetsinformasjon.

Økt situasjonsforståelse på disse nivåene styrker evnen til å avdekke sikkerhetstruende aktivitet og dermed bidra til et helhetlig nasjonalt situasjonsbilde. Nasjonal sikkerhet må tydeliggjøres i instrukser som gjelder kommunalt og regionalt nivå.

Nasjonal sikkerhet må tydeliggjøres i instrukser som gjelder kommunalt og regionalt nivå.

Rådet foreslår også å styrke kompetansen på fagområder som har betydning for nasjonal sikkerhet som kryptografi, cyber og kvanteteknologi. Det er også nødvendig å bedre sikkerhetsstyringen på tvers av sektorer, både offentlig og privat.

Sikkerhetsfaglig råd blir lansert våren 2023 i samme tidsrom som fagmilitært råd, forsvarskommisjonen og totalberedskapskommisjonen. Samtidig pågår en rekke prosesser i ulike sektorer og deler av forvaltningen. Uforutsigbare tider krever høyere beredskap. Anbefalingene i sikkerhetsfaglig råd må ses i sammenheng med de ulike prosessene.

Kilde: NSM

https://nsm.no/aktuelt/sikkerhetsutfordringene-norge-star-overfor-mot-2030