Foto: Markus Spiske / Unsplash

Gebyr til Tysvær for ulovlig direkte anskaffelse av skoleskyss

Klagenemnda for offentlige anskaffelser har ilagt Tysvær kommune et gebyr på 210 000 kroner for ulovlig direkte anskaffelse av skoleskyss.

Tysvær kommune inviterte i mai 2022 fem leverandører til å inngi tilbud i konkurranse om skoleskyss for elever med nedsatt funksjonsevne eller trafikkfarlig skolevei. Konkurransen gjaldt fire geografisk avgrensede områder og ble gjennomført etter konsesjonskontraktforskriften.

Et sentralt vilkår for at det foreligger en konsesjonskontrakt, er at driftsrisikoen overføres fra oppdragsgiver til leverandøren. Vederlaget i kontraktene bestod ikke av retten til å utnytte tjenesten. Leverandørene ville få betalt av kommunen for gjennomføring av samtlige turer, med unntak av turer som var avbestilt innen en gitt tidsfrist. Avbestilling etter denne tidsfristen gav leverandøren rett på betaling.

KOFA kom til at det ikke var overført noen driftsrisiko fra oppdragsgiver til leverandørene. Nemnda kom derfor til at kontraktene ikke var omfattet av konsesjonskontraktforskriften, men var underlagt den alminnelige anskaffelsesforskriften.

Nemnda kom derfor til at kontraktene ikke var omfattet av konsesjonskontraktforskriften, men var underlagt den alminnelige anskaffelsesforskriften.

Etter den alminnelige anskaffelsesforskriften er det en lavere terskelverdi før kunngjøringsplikten inntrer, enn etter konsesjonskontraktforskriften. Kontraktsverdien oversteg beløpet som utløser kunngjøringsplikt. Siden en slik konkurranse ikke var kunngjort, innebar kontraktsinngåelsen en ulovlig direkte anskaffelse.

Lenke til KOFAs vedtak i saken:

https://www.klagenemndssekretariatet.no/wp-content/uploads/2022/11/Klagenemndas-gebyrvedtak-i-sak-2022-1582.pdf