Underskrift og navn i vedtak fra sosialtjenesten i Oslo

Sivilombudet har av eget tiltak undersøkt Oslo kommunes praksis med å treffe vedtak etter sosialtjenesteloven uten underskrift, og der navnet til den som fatter vedtaket heller ikke fremgår på annen måte.

Sivilombudet stilte Oslo kommune spørsmål om denne praksisen var i tråd med god forvaltningsskikk.

Kommunen har opplyst at de erkjenner at det ikke er «optimalt at navn på godkjenner ikke fremkommer i selve vedtaket», men at dette skyldes tekniske begrensninger i fagsystemet og et ønske om mest mulig effektiv saksavvikling.

Sivilombudet kom til at det følger av forvaltningslovens habilitetsregler at parten må få kjennskap til hvem som har fattet vedtaket, og at reglene om god forvaltningsskikk stiller krav til at brev fra forvaltningen skal fremstå som endelige og tillitsskapende.

Sivilombudet kom til at det følger av forvaltningslovens habilitetsregler at parten må få kjennskap til hvem som har fattet vedtaket, og at reglene om god forvaltningsskikk stiller krav til at brev fra forvaltningen skal fremstå som endelige og tillitsskapende.

Hensynet til effektivitet kan ikke begrunne å rutinemessig utelate beslutningstakers navn. Sivilombudet har bedt kommunen om å endre praksis i tråd med overnevnte.

Kilde: Sivilombudet

https://www.sivilombudet.no/uttalelser/underskrift-og-navn-i-vedtak-fra-sosialtjenesten-i-oslo-kommune/