Veileder om konstituerende møte i kommunestyre og fylkesting og valg til folkevalgte organer

Ny veileder fra Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) om konstituerende møte i kommunestyre og fylkesting og valg til folkevalgte organer.
---> Se lenke nederst i artikkelen til opptak og lysark fra KDDs webinar om det konstituerende møtet og valg til folkevalgte organer.

I september er det som kjent valg til nye kommunestyrer og fylkesting. Etter valget, og innen utgangen av oktober, jf. kommuneloven § 7-1 første ledd, skal de nye kommunestyrene og fylkestingene konstituere seg.

I det konstituerende møtet velger kommunestyrene og fylkestingene en rekke medlemmer til ulike folkevalgte organ, herunder blant annet kontrollutvalget, som skal velges som første organ etter at formannskap/fylkesutvalg, ordfører og varaordfører, er valgt, jf. kommuneloven § 7-1 tredje ledd.

Som det framgår av fjerde ledd i samme paragraf, trer kommunestyre, fylkesting, formannskap, fylkesutvalg og kontrollutvalg i funksjon fra det konstituerende møtet. Mens andre folkevalgte organer, ordfører og varaordfører trer i funksjon straks de er valgt.

Departementet har publisert en ny veileder om konstituerende møte i kommunestyre og fylkesting og valg til folkevalgte organer (PDF) hvor det redegjør for bestemmelsene som gjelder for valget av medlemmer og hvem som kan velges til folkevalgte organ. Veilederen beskriver også andre relevante bestemmelser, blant annet hva som skjer dersom et medlem trer ut av et folkevalgt organ i perioden. Valg til kontrollutvalget er viet et eget punkt (4.2) i veilederen.

Valg til kontrollutvalget er viet et eget punkt (4.2) i veilederen.

Departementet minner for ordens skyld om at det er valgloven som regulerer selve valget til kommunestyret og fylkestinget, herunder hvem som er valgbare til kommunestyret og fylkestinget. Det som skjer etter valgdagen, herunder valg til andre folkevalgte og kommunale organ, er regulert i kommuneloven kap. 7.

I veilederen er det tatt inn en figur med tidslinje som viser rekkefølgen og hvilke bestemmelser som gjelder for hva, se nedenfor:

Figur hentet fra KDDs veileder (side 6)

Departementet inviterer webinar om konstituering og valg til folkevalgte organer tirsdag 29. august 2023 kl. 10.00 - 12.00. Hovedtema på webinaret blir reglene i kommuneloven om konstituerende møte. Departementet vil også gjøre rede for andre sentrale temaer knyttet til valg i folkevalgte organer, inkludert de nye reglene i kommuneloven som trer i kraft 1. juli 2023.

Oppdatert: KDD har i en begrenset periode liggende ute et opptak av webinaret (lenke) og lysarkene (PDF) som ble vist under webinaret.

Kilde: KDD

https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommunalrett-og-kommunal-inndeling/kommuneloven2018/konstituering-i-kommuner-og-fylkeskommuner/id2986492/