Finanstilsynet med uttalelse om revisors innhenting av bankbrev

Finanstilsynet uttaler at det ikke er et generelt krav om at revisor ved revisjon av årsregnskapet skal innhente revisjonsoppgave direkte fra banken.

Revisor må vurdere i det enkelte tilfelle hvor sterkt bevis som er nødvendig, og vurderingen vil bero på revisors risikovurdering av revisjonsklienten generelt og av bankområdet spesielt. Bevis direkte fra banken er sterkere enn indirekte via kunden.

Finanstilsynet har mottatt spørsmål fra en regnskapsfører om revisor må innhente revisjonsoppgave direkte fra revisjonsklientens bankforbindelse (såkalt bankbrev). Finanstilsynet legger til grunn at spørsmålet er av generell interesse, og har derfor utarbeidet et utfyllende svar om de vurderinger revisor forventes å gjøre.

Finanstilsynet viser til at revisor plikter å innhente tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis som grunnlag for sin uttalelse i revisjonsberetningen. En revisjonsoppgave som revisor har innhentet direkte fra banken oppfyller krav til relevans og pålitelighet i ISA 500 Revisjonsbevis (PDF) når innhentingen har skjedd under revisors kontroll. Bevis innhentet via revisjonsklienten, herunder dennes regnskapsfører, vil ikke være like sterkt som revisjonsbevis innhentet direkte fra banken.

Bevis innhentet via revisjonsklienten, herunder dennes regnskapsfører, vil ikke være like sterkt som revisjonsbevis innhentet direkte fra banken.

Revisors risikovurderinger utført i henhold til ISA 315 Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse av enheten og dens omgivelser (PDF) skal dokumenteres. Det samme skal revisors håndtering av anslåtte risikoer, jf. ISA 330 Revisors håndtering av anslåtte risikoer (PDF).

Dersom revisor velger å gjøre alternative handlinger i stedet for innhenting av revisjonsoppgave direkte fra revisjonsklientens bankforbindelser, skal følgelig revisor beskrive de handlinger som skal utføres for å innhente tilstrekkelige og hensiktsmessige (pålitelige og relevante) revisjonsbevis.

Finanstilsynets uttalelse tar utgangspunkt i revisjon etter revisorloven. Det må legges til grunn at de samme vurderinger vil være gjeldende ved revisjon av årsregnskap for kommuner og fylkeskommuner etter kommuneloven.

Kilde: Finanstilsynet

https://www.finanstilsynet.no/nyhetsarkiv/brev/2023/klargjoring-om-forventninger-til-revisor-vedr.-bankbrev