Bilde av KDDs logo

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2023–2027

Regjeringen legger hvert fjerde år fram nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging for å fremme en bærekraftig utvikling i hele landet.

De nasjonale forventningene fra regjeringen skal etter plan- og bygningsloven legges fram hvert fjerde år, i forkant av at nye fylkesting og kommunestyrer utarbeider nye regionale og kommunale planstrategier. Forventningene skal også legges til grunn av statlige myndigheter når de medvirker i planleggingen.

Regjeringen legger vekt på at planleggingen skal bygge opp under bærekraftsmålene, de nasjonale klima- og miljømålene, lokalt folkestyre og mulighetene for verdiskaping og bosetting i hele landet.

For å få til en samfunnsutvikling i samsvar med regjeringens politikk, er det i forventningene blant annet lagt vekt på at planleggingen skal bidra til en grønn omstilling av økonomien, at verdifulle natur- og jordressurser ikke blir nedbygd, og at vi alle kan leve godt i trygge lokalsamfunn. Omdisponering av dyrket mark skal reduseres, og arealplanleggingen skal bidra til å nå målet om redusert omdisponering av matjord i tråd med ny jordvernstrategi fra 2023.

Forventningene legger også opp til godt tilpassede løsninger for de store byene. Sykling, gange og kollektivtrafikk blir prioritert i byer og tettsteder gjennom planlegging av helhetlig infrastruktur som er sammenhengende, tilgjengelig, attraktiv og trygg.

Forventningene skal legges til grunn for all planlegging, også for statens deltakelse i planprosessene.

Kilde: KDD

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nye-nasjonale-forventningar-til-planlegginga/id2986002/