Bilde av logoen til Direktoratet for forvaltning og økonomiforvaltning (DFØ)

Ny rapport: Nedgang i tilliten til myndighetene

Tillitsnivået i Norge er blant de høyeste i verden, men fra 2021 til 2022 sank tilliten til myndighetene. Det har vært en nedgang i alle aldersgrupper, for både kvinner og menn og i ulike deler av landet.

Det kommer fram i en ny rapport fra Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ), der 2 500 personer har svart på likelydende spørsmål våren 2021 og høsten 2022. Rapporten er en oppfølging av Innbyggerundersøkelsen, som gjennomføres annethvert år.

I undersøkelsen ser DFØ blant annet på tilliten til den offentlige forvaltningen og enkelte statlige virksomheter, de politiske partiene, kommunestyrer og byråd samt regjering og Storting.

Mens vi så at tilliten til offentlige institusjoner styrket seg under pandemien, ser vi nå en nedgang i tilliten til alle institusjonene, ifølge DFØ.

I rapporten undersøker DFØ sammenhengen mellom tillitsnivået og hvordan innbyggerne opplever håndteringen av ulike samfunnsutfordringer.

Man ser ifølge DFØ at når innbyggerne er fornøyde eller misfornøyde med myndighetene og offentlige tjenester, er det særlig tilliten til regjeringen som påvirkes. Tilliten innbyggerne har til forvaltningen påvirkes også, men i klart mindre grad.

Man ser ifølge DFØ at når innbyggerne er fornøyde eller misfornøyde med myndighetene og offentlige tjenester, er det særlig tilliten til regjeringen som påvirkes.

Undersøkelsen ser også på sammenhengen mellom innbyggernes tilfredshet med håndteringen av konkrete hendelser og situasjoner og deres tillit til myndighetene. Her kommer det fram at positive oppfatninger av myndighetenes håndtering av pandemien og flyktningestrømmen fra Ukraina henger sammen med høyere tillit.

På den annen side henger negative oppfatninger av myndighetenes håndtering av prisvekst, høyere strømutgifter og kommune- og fylkesoppløsninger sammen med lavere tillit til myndighetene.

Et annet funn i rapporten er at det er et stort skille mellom de som har høy og lav tillit. Ifølge DFØ viser samtidig rapporten at opplevelsen av god kvalitet på offentlige tjenester er tillitsskapende, også blant innbyggerne som i utgangspunktet har lavere tillit. Derfor må det offentlige fortsette arbeidet med å utvikle gode tjenester og samtidig arbeide aktivt for å nå ut til disse innbyggerne.

Under Arendalsuka i neste uke vil funnene bli debattert på DFØs arrangement Polarisering og lavere tillit? | Her kan du se opptak av arrangementet >> (Vimeo)

Kilde: DFØ

https://dfo.no/nyhetsarkiv/rapport-nedgang-i-tilliten-til-myndighetene