Bilde av logoen til Direktoratet for forvaltning og økonomiforvaltning (DFØ)

Ny veileder: Beste praksis for kontraktsoppfølging

Den nye veilederen fra DFØ gjelder både kontraktsoppfølging generelt og oppfølging av krav som skal motvirke arbeidslivskriminalitet spesielt. Den er et av tiltakene i forbindelse med gjennomføringen av Norgesmodellen for et seriøst arbeidsliv.

Mange offentlige oppdragsgivere stiller strenge krav til seriøsitet i sine anskaffelser, men kravene følges ikke opp i tilstrekkelig grad. DFØs anskaffelsesundersøkelse viser at virksomhetene bør prioritere kontraktsoppfølging høyere.

Veilederen beskriver DFØs anbefalinger for hvordan kontraktsoppfølging kan og bør gjennomføres. Den gir anbefalinger for kontraktsoppfølging generelt, og for oppfølging av seriøsitetskrav spesielt. DFØ bruker betegnelsen seriøsitetskrav om lovpålagte krav til lønns- og arbeidsvilkår og andre kontraktsfestede krav til seriøsitet.

Veilederen er bygget opp med to nivåer - basis og avansert.

  • Anbefalingene på basisnivå tar utgangspunkt i regelverkets krav, og beskriver hvilke krav virksomhetene må følge opp og hvordan dette kan gjøres i praksis. Alle virksomheter, uavhengig av ressurser, må følge opp sine kontrakter minimum på basisnivå.
  • Anbefalinger på avansert nivå er rettet mot virksomheter som har tilstrekkelige ressurser med riktig kompetanse til å følge opp sine kontrakter. Disse virksomhetene har mulighet til å stille seriøsitetskrav utover lovpålagte krav.

Veilederen beskriver innledningsvis nødvendige forutsetninger for god kontraktsforvaltning. Dette gjelder forhold knyttet til organisering og krav til system og rutiner.

Den viser også hvordan virksomheten skal sikre oversikt over sine kontrakter og ivareta krav til overordnet risikostyring. Videre beskrives hvordan virksomheten kan følge opp kontraktene praktisk og operativt.

Kontroll og oppfølging av seriøsitetskrav beskrives i et eget kapittel, som også inneholder et overordnet punkt om personvern.

Kontroll og oppfølging av seriøsitetskrav beskrives i et eget kapittel, som også inneholder et overordnet punkt om personvern.

Målet er at veiledningen og sjekklistene skal være nyttige for alle offentlige innkjøpere. Veiledningen er dynamisk, og DFØ skal også publisere flere eksempler som kan brukes sammen med veiledningen.

Kilde: DFØ

https://anskaffelser.no/nyhetsarkiv/dfo-har-publisert-ny-veileder-med-beste-praksis-kontraktsoppfolging