Søknad om revisorregisternummer – etterutdanningskravet ved avviklet foreldrepermisjon

Revisorforeningen har bedt Finanstilsynet om å revurdere sin forvaltningspraksis for søkere om revisorregisternummer med foreldrepermisjon utover seks måneder. Finanstilsynet har i svarbrev til Revisorforeningen opprettholdt sin forståelse. OPPDATERT: 28. september.

I brevet (PDF) ber Revisorforeningen Finanstilsynet om å legge til grunn at unntaket i revisorloven § 5-1 syvende ledd første punktum gjelder.

Mange revisorer skal i disse dager søke Finanstilsynet om revisorregisternummer for å beholde tittelen statsautorisert revisor etter 31. desember 2023. Noen av disse har vært i foreldrepermisjon ut over seks måneder i etterutdanningsperioden 2020-2022 eller 2021-2023, men ellers gjennomført etterutdanning fortløpende.

Revisorforeningen mener disse ved søknad om revisorregisternummer nå i 2023 bør kunne utvide etterutdanningsperioden, jf. unntaket i revisorloven § 5-1 syvende ledd første punktum.

Finanstilsynet har lagt til grunn at unntaket ikke gjelder ved søknad om revisorregisternummer, men ordlyden i overgangsregelen i revisorloven § 16-2 andre ledd er ikke klar på om unntaket gjelder eller ikke.

Revisorforeningen mener det er forsvarlig å innfortolke at unntaket gjelder, og at likestillingshensynet bør tillegges vekt all den tid ordlyden i overgangsbestemmelsen ikke tydelig angir det motsatte, jf. også likestillings- og diskrimineringsloven § 8 om indirekte forskjellsbehandling.

OPPDATERT:

Finanstilsynet har i svarbrev (PDF) med vedlegg (PDF) til Revisorforeningen opprettholdt sin forståelse. Avviklet foreldrepermisjon gir ikke rett til utvidet periode for å oppfylle etterutdanningskravet ved søknad om revisorregisternummer etter overgangsordningen.

Kilde: Revisorforeningen

https://www.revisorforeningen.no/fag/nyheter/soknad-om-revisorregisternummer--etterutdanningskravet-ved-avviklet-foreldrepermisjon/