Foto: Jacek Dylag / Unsplash

Vann- og avløpsgebyrer – behov for endringer

Ifølge KS bør investeringer innen vann og avløp med økonomisk levetid på over 40 år, avskrives over flere år enn hva dagens regelverk tillater.

Et slikt tiltak vil ifølge KS gi jevnere gebyrer og samsvare bedre med generasjonsprinsippet.

Vann- og avløpssektoren er en kapitalintensiv sektor, og en stor del av gebyrgrunnlaget (43 prosent i 2022) gjelder kapitalkostnader (renter og avskrivninger) for allerede gjennomførte investeringer. Kapitalkostnadenes betydning for gebyrutviklingen vil ikke bli mindre framover med det store investeringsbehovet kommunene står overfor på VA-området.

Oslo Economics og Momentum Solutions har på oppdrag fra KS utarbeidet en rapport (PDF) som drøfter muligheten for å justere dagens rammeverk for selvkost og tilhørende regelverk innenfor vann og avløp, og som kan bidra til riktigere og jevnere gebyrer over tid. Ifølge KS har rapporten identifisert en rekke årsaker til utfordringer knyttet til ustabile gebyrer, samt sider ved regelverket som gjør at gebyrene ikke nødvendigvis beregnes i tråd med generasjonsprinsippets hensikt.

Et av forslagene i rapporten er å forlenge maksimal avskrivningstid av ledningsnettet i budsjett- og regnskapsforskriften. Tiltaket vil ha en positiv påvirkning på riktigere og jevne gebyrer, og vil sikre at regelverket er i tråd med generasjonsprinsippet.

Et av forslagene i rapporten er å forlenge maksimal avskrivningstid av ledningsnettet i budsjett- og regnskapsforskriften.

Det er i dag mulig å benytte lenger avskrivningsperiode for investeringer i selvkostkalkylene enn i årsregnskapet, men dette vil føre til at kommunene i perioder vil måtte finansiere deler av utgiftene på VA-området med frie inntekter. De fleste kommuner har derfor valgt å benytte avskrivningsperioden i årsregnskapet i selvkostkalkylene. For ledningsnett er dette 40 år, selv om nye ledninger som legges åpenbart forventes å ha en levetid som er mye lenger enn dette. Konsekvensen av dette er at dagens generasjon gjennom VA-gebyrene finansierer investeringer som også kommer neste generasjon til gode.

Et annet forslag i rapporten er å endre kalkylerenten til å bli beregnet som et treårssnitt av Nibor. Dette tiltaket vil berøre gebyrutviklingen fra samtlige investeringer og jevne ut disse.

Kilde: KS

https://www.ks.no/fagomrader/forskning-og-utvikling-fou/forskning-og-utvikling/vann--og-avlopsgebyrer--behov-for-endringer/