Veileder om interkommunalt samarbeid

Ny veileder fra Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) om interkommunalt samarbeid.

KDD har laget en veileder (PDF) om interkommunalt samarbeid. NKRF har sammen med andre interessenter deltatt i en innspillsgruppe som departementet har benyttet i arbeidet med veilederen. Målet er at veilederen kan være et bidrag til at kommuner forstår og følger reglene for interkommunalt samarbeid.

Veilederen omhandler regelverket for interkommunalt samarbeid som følger av kommuneloven, dvs. vertskommunesamarbeid, kommunalt oppgavefelleskap (KO) og interkommunalt politisk råd (IPR). I tillegg har den generelle kapitler om muligheter og begrensninger for interkommunalt samarbeid og kjennetegn på ulike samarbeidsmodeller.

Veilederen omhandler regelverket for interkommunalt samarbeid som følger av kommuneloven, dvs. vertskommunesamarbeid, kommunalt oppgavefelleskap (KO) og interkommunalt politisk råd (IPR).

Veilederen har også noe overordnet omtale av annet regelverk som er relevant for interkommunale samarbeid, for eksempel forvaltningsloven og offentlighetsloven, i tilknytning til de ulike samarbeidsformene. Reglene om offentlig støtte og anskaffelsesregelverket er også omtalt særskilt, men veilederen går ikke grundig inn i disse rettsområdene.

Når det står «skal», «må», «krav» eller lignende i veilederen, bygger teksten på bestemmelser i lov- eller forskrift, som skal følges. Når det i veilederen står «kan» eller det vises til ulike eksempler, betyr det at det er valgfrihet innenfor rammene av loven.

Hovedmålgruppen for veilederen er lokalpolitikere, inkl. kontrollutvalg, administrasjonen i kommuner og fylkeskommuner og andre som arbeider med interkommunalt samarbeid etter reglene i kommuneloven, som f.eks. kontrollutvalgssekretærer og revisorer.

Kilde: KDD

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/veileder-om-interkommunalt-samarbeid/id2998121/