Foto: The Good Funeral Guide / Unsplash

Kommuners låneadgang ved etablering av krematorium

Kommuner kan lånefinansiere tilskudd til etablering av krematorium. Dette konkluderer Barne- og familiedepartementet med i en uttalelse.

Gravplassloven § 3 tredje ledd, jf. kommuneloven § 14-14 andre ledd, gir kommunene anledning til å ta opp lån «… for å finansiere investeringer i gravplasser og tilhørende varige driftsmidler.» Dette har sammenheng med at kommunene har finansieringsansvar for utgifter til anlegg, drift og forvaltning av gravplasser.

Forarbeidene omtaler ikke hvordan «tilhørende varige driftsmidler» er å forstå. Etter departementets vurdering er krematorier en del av gravplassvirksomheten. Gravplassloven og gravplassforskriften regulerer kremasjon, urner og urnegraver i en rekke bestemmelser. Krematorier med ovner, kjølerom, seremonirom mv. vil etter departementets vurdering være å regne som «tilhørende varige driftsmidler» til gravplassene.

Kommunens låneadgang vil også gjelde dersom krematorievirksomheten er organisert som et IKS eller et annet kommunalt eid selskap, jf. kommuneloven § 14-16.

Les hele Barne- og familiedepartementets svar av 5. oktober 2023 (PDF):

https://www.nkrf.no/filarkiv/File/nyheter/2023/231005_BFD_om_laneadgang_ved_etablering_av_krematorium.pdf